తిని మొరిగిన కుక్క Telugu neethi katha

0

తిని మొరిగిన కుక్క Telugu neethi katha

అనగనగా ఒక (గ్రామంలో దానయ్య అనే వ్యాపారి ఉండేవాడు. అతను ముందూ వెనకా చూడకుండా తింటే ఇలాగే తిప్పలు పడాల్సి వస్తుంది. 
గొప్ప ధనవంతుడు. కానీ చాలా పిసీనారి. తన ధనాన్ని ఎమైన దోచుకు తినదగిన వస్తువసి తెలుసుకొన్న తర్వాతే తినాలి. 
తెలుసుకోకుండా పోతారని భయపడేవాడు. అందుకేఖా భరత కు క వెళ్లిన నత్త కుక్కను బాధించసాగింది. కుక్క 72 బాధతో చాలా సేపు విలవిల లాడింది. 
తర్వాత ఎప్పటికో కడుపునొప్పి తగ్గింది. “గుండ్రని వస్తువు లన్నీ గుడ్లనుకుని, పారపడ్డాను. కంటికి కనపడ్డ వస్తువుల్ని ఇంటికి కాపలా కోసం ఒక కక్కని పెంచు కోసాగాడు. 
ఆ కుక్క కొద్ది రోజులు బాగానే ఉంది, ఆ తర్వాత ఇంట్లో. కోడి పెట్టే గుడ్లను తినటానికి అలవాటు పడింది. దానయ్య పెంచుతున్న కోళ్లు పెట్టిన గుడ్ల న్నింటినీ ఆ కుక్క తినేసేది. 
గుర్లు ఎలా మాయం అవుతున్నాయో తెలుసుకోవా లని దానయ్య భార్య ఒక రోజు గమనిం చింది. కుక్క బాగా ఎరిగిన దానిలాగా కోళ్ల గూటిలోకి వెళ్లిపోవడం, కోడిగుడ్లను తినడం చూసింది. 
దాంతో ఆ కక్కను నాలుగు దెబ్బలేనీ ఇంటి నుంచి తరిమేశారు. గుర్లు తినటానికి అలవాటు పడిన కుక్కకు ఇక ఏ ఇతర ఆహారమూ న్చేది కాదు. 
దాంతో పక్షుల గుడ్లు తినటానికి (ప్రయత్నించేది. అందుకోసం ఆ కుక్క పొలం గట్ల మీద, నదితీరాల్లో తిరుగుతూ తీతువు పిట్టల గుడ్డు, ఇసుకలో తాబ ఎ గ్‌ టా న మము! గుడ్డ కోసం వెతికేది. ష్‌ ముండా
ఓ రోజు కక్క నది గట్టమీద ఓ నాడా టకా నత్తగుల్లను చూనీంది. ఆకలితో ఉన్న కుక్క దాన్ని ఏదో గుడ్డు అనుకొని గబుక్కున మింగేసింది. కుక్క పొట్టలోకి తింటే కష్టాలు తప్పవు. నాకు ఇప్పుడు బుద్ధి వచ్చింది”అని అనుకుంది. వెళ్లిన నత్తగుల్ల ముక్కలు పేగుల్లోకి చొచ్చుకొని వెళ్లి పోయాయి. పొట్టలోకి అప్పటి నుంచి ఆ కక్క జాగ్రత్తగా ఉండసాగింది.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here