Skip to content
Home » మాయ కుండా అతి ఆశ శాంతా | Neethi kathalu | moral stories in Telugu

మాయ కుండా అతి ఆశ శాంతా | Neethi kathalu | moral stories in Telugu

  • by

మాయ కుండా అతి ఆశ శాంతా Telugu Neethi kathalu | Telugu Moral stories

Moral stories in Telugu For kids Telugu Neethi kathalu

Moral stories in telugu

చాల అందమైనాయక్ ఊరు ఉండేది అక్కడి పొలాల లో అక్కడ పొలాల ఎవుడు బాగా పంటలు పఁడుతూ ఉండేది వీటిలోని ఒక పంట షాంపూ కి చెడింది శంబు 3 నెలల పటు పంటని బాగా కస్టపడి పండించే వాడు పంట చేతికి ఒకే సమయం లో తన పంట ని చూసి ఎంతో సంతోషించేవాడు

శంబు : చూడు భరేమని మన పంట అచ్చు బంగారం లాగా మెరిసిపోతుందికదా

భార్య :  బంగారం లాగా కన్పిస్తున్నాయి అంతే అవి బంగారం ఎం కాదు

శంబు : నువ్ ఎపుడు ఏదోకటి అంటూనే ఉంటావ్ ఒకసారి ఐన పంటని చూసి సంతోషించవ నువ్వు

భార్య : మీరు ఎపుడు అయితే నిజాంగా బంగారాన్ని సంపాదిస్తారో అపుడు నిజాం గ సంతోషపడతాను మీరు పండించిన పంట మొత్తం అతి కష్టం  మీద ఇల్లు నడపడంకి సరిపోతుది మన పెళ్లి అయినపుడు నేను ఎన్ని కోరికలోతో మీ ఇంటికి వోచాను న భర్త నాకు బోల్డంత బంగారాన్ని తెచ్చి పెడతాడు అని కానీ న కళలు మొతం చెదిరి పోయాయి

ష్మబు భార్య తనని ఎపుడు వెక్కరిస్తూ ఉండేది కొన్ని నెలలు గడిచాయి ఇక ఒక రోజు తన పొన్ని దునుతుడు తాను తన నగలిలీ ని ఎత్తు భూమి పైన కొట్టుడు అపుడు తన నగర్ దేనినో తగిలి నాటు అన్పించింది శంబు తన చేతిలయో చుటూ పాకాల మట్టి ని తోవడు శంబు కి అక్కడ ఒక మట్టి కుండా కన్పించింది

శంబు : ఈ కుండా ఇక్కడికి ఎలా వొచింది? ఏది అయితే ఏమిటీ దీనిని నాతో పటు ఇంటికి తీస్కొని వెళ్తాను

ష్మబు  కుందని పాకాయి పెట్టి తిరిగి పొలాన్ని దున్నడం మోడల్ పెట్టాడు పోదునా నుంచి మదయానం వారికి  తాను బాగా కస్టపడి తాను బాగా అలసిపోయాడు తాను తాన నాగలిని ఆ కుండలి పెట్టి అక్కడే ఒక చెటు కింద నిద్ర పోయాడు

శంబు నిద్ర లో నుంచి చూసేవారికి ఆశ్చర్యం తో చూస్తూ ఉండేయిపోయాడు అందుకు అంటే ఇపుడు అక్కడ ఒక దానికి బాధలు అక్కడ 3 నాగలాలిలు ఉన్నాయి 

శంబు : ఈ మిగతా 2 నాగాలీలు ఇక్కడ ఎవరు పెట్టారు నాకు ఉండాలి ఒకటే నాగలి ఖదః ఏది ఎం ఐన సరే మంచే జరుగుంది నేను దీని నాతో ఇంటికి తీస్కెలెట్ను

శంబు ఆ కుందని ఇంటికి తీసుకొని వేలాది

శంబు : భార్యామణి ఈరోజు  ఒక వింత జరిగింది నాకు ఈ కుండా దొరికింది అపుడు నేను న నగలిలీ ని ఇందులో ఉంచాను క్నీ నేను నిర లేచే వారికి ఈ కుండలో ఒకటి గ బ్యాలుగు 3 నాగాలీలు ఉన్నాయి ఇలా చూడ 3 ఉన్నాయి

భార్య : కచ్చితంగా ఇది ఒక మాయ కుండా అయిండొచ్చు

శంబు : ఏంటి పిచ్చి దాని లాగా మాట్లాడ్తున్నావ్

భార్య : ఈ ఒకసారి కి ఐన న  మాట నామండి  పదండి దీని పరీక్షించి చూడం నేను ఇందులో న దిగారు ఉన్న గాజుల్ని వేస్తాను అపుడు చూస్తాం

శాంతా తన చేతికి ఉన్న గాజుల్ని వేసి వేరే గది లోకివెళ్పోయారు రాత్రి అవి తాని అంతటా ఏవ్ ఒకటి  నుండి 3 కి మరిపియై పోదునా లేచి శంబు ఇంకా శాంతా కుండలోకి చూసే వారికి

శాంతా : సంతోషంలో నేను మీకు చెప్పాను ఖదః ఈ కుండకి మాయలు ఉన్నాయి అని

శంబు : అవును ఇది నిజాంగానే మాయ కుండా

శాంతా : మనకి మంచి ఏడుస్తాం డాకింది మనం ధన వంతులం అయిపోతాం నేను కన్నా కలలు అని ఇపుడు నిజాం ఐప్తునై

శంబు : అవును తప్పకుండా కానీ కొంచం నిధం పాటించు ఈ మాయ కుండా గురించి అసలు ఎవరికి తెలీకూడదు

శాంతా :  నెం ఎం ఐన వెర్రి దన ఈ విషయం అందరి చెప్పడాన్కి

శంబు : సరే సరే నేను ఇక పొలానికి వెళ్లి వస్తాను

శంబు తిరిగి తన పొలానికి వెళ్పోయాడు కానీ ఇంటి దెగర శాంతా ప్రతి వస్తువు ని ఒకటి నుండి 3 గ మార్చేస్తుంది

ముందు తాను ఒక మంచి చీరను ఆ కుండలో వేసింది కాసెప్టాలి అవి 3 చీరలు గ మారిపోయాయి అపుడు తాను తన బాణగెను గాచు ని వేసింది అవి కూడా ఒకటి నుండి 3 గ మరిపియై

ఇంకేంటి శాంతా కి ఏ వస్తువు కన్పించిన ఒకరు నుండి 3 కి మార్చేస్తుంది సాయంత్రం అయ్యాక షా,బు తిరిగి ఇంటికి ఒచ్చేసరికి అపుడు తాను తన ఇంటిని చూసి ఆశ్చర్యం లో మునిగిపోయాడు

అక్కడ ఒకటి కి బదులు గ 3 కుచ్చిళ్లు ఉన్నాయి 3వాచలు, 3 గిన్నెలు 3 గరిటలు ఉన్నాయి తాను తన భార్య వైపు చూసాడు అపుడు తన మేడలో 3 మంగళ సూత్రాలు ఉన్నాయి, చేతులకి 3 ఏసు గాజులు ఉన్నాయి

తాను కింద చూసే వారికి అక్కడ ప్రతి చీర 3 ఉన్నాయి

శంబు :  ఇదంతా ఏంటి శాంతా

సహన్తా  : ఇపుడు మనం ధన వంతులం అయిపోయాం చుడండి న దెగర ఎన్ని నగలు ఉన్నాయో అలాగే చారలు కూడా ఇలా చూడని ఎన్ని జనాలు ఉన్నాయో

అన్ని వాయువులు 3 ఉన్నాయి ఆఖరికి నెం ఇందులో న కొడుల్ని  కూడా వేసాను ఇపుడు మన దెగర 6 కోడిలు ఉన్నాయి మనకి అదృష్టం బాగా పెటింది

నేను రేపు ఇవ్వని తీస్కెళి సంత ల ఆమెస్థను అపుడు మనం ఇంకా ధనవంతులం అయిపోతాం ఇంకా ఎం ఉంది నేను ఊరు మోత, ధనవంతురాలు లాగా సంతోషంగా తుర్గుతూ ఉంటాను

శంబు కి శాంతా కలలో అతు ఆశ కన్పించింది

శంబు :  అవునా ఆ కుండా ఎక్కడ ఉంది

శాంతా :  ఇదిగో ఇక్కడే ఉంది

శంబు ఆ కుండా దెగార్కి వేలాడు  అపుడు తాను ఆ కుందని పైకి ఎత్తి పగల కోటేసాడు

శాంతా : అయ్యాయో ఇలా చేసారు ఎటి న మాయ కుందాని పగల కోటేసాఋ నేను ధనవంతురాల్ని ఆవలి అనే కల ని మీరు చెదర కోటేసారు అనియే ఏడుస్తూ కూర్చుంది

శంబు : నీకు అతి ఆశ బాగా పెగిపోతుంది నేను సమయం ఉండగానే ఈ దిక్కుమాలిన కుండను పగల కోటేసాను లేకపోతే నువ్ ఎటువంటి గోరల్ చేస్తవో ఏమో

ఆలా శంబు తన భార్యని అతి ఆశ నుంచి కాపాడుకోడానికి ఆ కుందని పగలు కోటేసాద్

నీతి Telugu Neethi Kathalu lo Neethi 


అవసరానికి మించి అతి ఆశ పడటం మంచిది కాదు