రాణి ఒక మంచి ఆవు Neethi Kathalu in Telugu For kids

రాణి ఒక మంచి ఆవు Telugu Kathalu | Telugu Moral stories for kids

Moral stories in Telugu for kids

Telugu kathalu, Telugu Moral stories, Neethi kathalu

ఒక ఊర్లో ధరమ్ అనే ఒక రైతే ఉండే వాడు అతని దెగర చాల డబ్బు ఉండేది ఇంకా చాల ఆవులు కూడా ఉండేవి

ధరమ్ ఆ ఆవుల పాలుని వెతికి వాటిని అమ్మి డబుల్ సంపాదించేవాడు. కానీ ధరమ్ తన ఆవుల్ని సరిగా చూసుకునేవాడు కాదు

ఒక రోజు ధరమ్ దిగారు ఉన్న రాణి అనే ఒక కి జబ్బు చేస్తది తాను పాలు ఇవ్వడం మానేసింది. అపుడు ధరమ్ డాక్టర్ ని పీల్చాడు

డాక్టర్ : చూడు ధరమ్ మీరు ఈ ఆవుని చాల బాగా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది లేదు అంటే ఇది చనిపోతుంది

ధరమ్  : అదంతా బాగానే ఉంది డాక్టర్ గారు ఇది మల్లి పాలు రాప్తి నుంచి ఇస్తుందో అది చెప్పండి నాకు చాలు

డాక్టర్ : అదంతా నేను చెప్పలేను కానీ కనీసం 5-6 నెలలు పాటొచు

ధరమ్ డాక్టర్ చూపిన మాటల్ని వినడు తాను ఆలోచనలో పడిపోయాడు. తాను రాణి సంగతి ఎం చేయాలో ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు

సాయంత్రం తన పొలం లో తాను తిరుగుతూ ఊదగా అపుడు తను ఇలా అనుకున్నాడు ఎలాగో రాణి ఇపుడు పళ్ళు ఇవ్వలేకపోతుంది

ఇక దాని కోసం ఇంత డబ్బు ఖర్చుపెట్టడం ఎందుకు దానికి మీలు, తిండి, మందులు అవని వ్యారడమే ఖదః

దాని అడవిలో ఒదిలి యోచిస్తే నాకు చాల మంచిది కదా ఇక మిగితాది ఆ దేవుడే చూసుకుంటాడు

అపుడు ధరమ్ రాణి ని అడవిలో ఒదిలి పెటేసాడు రాణి రోజంతా దవిలో అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంది

ఆఖరికి తాను అక్కడే స్పృహ తప్పి పడిపోయింది

ఆ మరుసటి రోజు పోదునే మాధవ్ తన భార్య లత తో అడవిలో ప్రయాణిస్తున్నాడు అపుడు వాలా ద్రుష్టి అక్కడే  ఉన్న రాణి పైన పడింది

లతా : ఏవండి కాస్త మంచి నీళ్లు ఇవండీ

ఇంకా మాధవ్ తన ఇంటికి వెళ్లి అక్కడ నుండి ఒక ఏదుల బండి ని తీస్కోచ్చాడు మాధవ్ రాణి  ని ఏదుల బండి లో ఏకించుకొని తన ఇంటికి తీస్కోచ్చాడు

ఇక్కడ మాధవ్ ఇంకా లతా కల్సి రాణి ని ఎంతో చక్కగా చూస్కున్నారు లతా రాత్రిఅంత కూర్చొని రాణి ని చల్ల ని గుడ్డ తో తుడుస్తూ ఉంది

తాను ఆవుకి మందులు కూడా ఇచ్చింది. మాధవ్ మరి లతా ఇంతటి కష్టం తో రాణి కేవలం 10 రోజులోనే లేచి నిలబడింది తన ఆరోగ్యం బాగా మెరుగుపడింది

మరో నెల రోజులకి రాణి పూర్తిగా పుంజుకుంది ఇంకా కొనాలకే తాను పాలని కూడా ఇవ్వడం మొదలు పెటింది

ఇక రాణి మాధవ్ లాటలకి ప్రియమైన జంతువు గ మారిపోయింది లతా రోజంతా రాణి కి సేవలు చేస్తూ ఉండేది

ఒక సమత్సచారం తర్వాత ధరమ్ మాధవ్ వాలా ఉరికి వేలాది ఏదో పని మీద అపుడు తన ద్రుష్టి లత తో పటు నడుస్తునా రాణి మీద పడింది

రాణి ని ఆరోగ్యాంగా చుసిన ధరమ్ చాల సంతోషించాడు కానీ తన మనసు మారిపోయింది తాను ఏదో ఆలోచింది లతా దెగార్కి చేరుకునద్

ధరమ్ : ఈ ఆవు నది

లతా : లేదు లేదు ఈ ఆవు నది

ధరమ్ : దీని పెంచి పెద్ద చేసింది నేను

లతా : ఈ ఆవు మాకు సమత్సరం క్రితం అడవిలో ఒంట్లో బాలేనపుడు కనబడింది

ధరమ్ : అవును అవును నేను దానికి మేత కోసం అడివిలోకి తీస్కోచ్చాను కానీ తాను తప్పి పోయింది ఇక మీరు నాకు న రాణి నీ తిర్గి ఇచ్చేయండి

లతా : లేదు ఈ ఆవు నది నేను నీకు తిరిగి ఇచ్చేది లేదు

వాలు ఇద్దరు గొడవ పడ్డారు  ఇక ఈ విషయం ఆ ఉరి పంచాయతీ దెగార్కి చేరుకుంది

పెద్ద మనిషి : ధరమ్ ఈ ఆవుని చిన్నపాటి నుంచి నువ్వే పెంచావ్ కదా

ధరమ్ : అవును పెంచాను

పెద్ద మనిషి : మరి లతా నువేమో దీనికి మల్లి ప్రాణం పోసావ్

లతా : అవును సర్పంచ్ గారు

సర్పంచ్ : ఆహా ఇది చాల క్లిస్ట్ మైన సమస్య నేను దీనికి తీర్పు చెప్పలేక పోతున్నాను ఈ సమస్యకు సరైన నిర్ణయం రాణి ఏ తీసుకోవాలి తన యజమాని ఎవరు తానే చెప్పాలి అలాగే తాను ఈవేరి ఏ=దిగారు ఉండాలి అనుకుంటుంది కూడా

సర్పంచ్ చేపినటు గ మాధవ్ రాణిని తీస్కోచ్చాడు ఒక వైపు ధరమ్ నిలబడదు మరో వైపు లతా రాణి ఇద్దర్ని ఒకేసారి చూసింది ఆ తర్వాత తాను లతా దెగార్కి చేరుకుంది లతా తనని ముడులు ఆడింది

సర్పంచ్ : అయితే ఇపుడు స్వయంగా రాణియే నిర్ణయించుకుంది తాను లతా దిగారు ఉండాలి అనుకుంటుంది

ధరమ్ సిగ్గు తో తల ఒంచుకున్నాడు మాధవ్ ఇంకా లతా సంతోషానికి అసలు లెక్కలే లేవు

నీతి Telugu Neethi Kathalu Lo Neethi

పశువులు కేవలం ప్రేమనే ఆశిస్తాయి 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *