Skip to content
Home » 50 Best Podupu Kathalu in Telugu with Answers with PDF

50 Best Podupu Kathalu in Telugu with Answers with PDF

  • by

Telugu Podupu Kathalu | Podupu Kathalu in Telugu with Answers

podupu kathalu in telugu with answers

1. అడవిలో పుటింది, అడవిలో పెరిగింది, మా ఇంటికి వొచింది , మహాలక్షిమీలాగుంది

గడప

2. అడవిలో పుటింది, అడవిలో పెరిగింది, మా ఇంటికి వొచింది, తైతక్కలాడింది

చల్ల కవ్వం

3. అమ్మ కడుపున పాడాను, అంత సున్నా ఉన్నాను. నీచే సభలు తినను .నిలువుగా ఎండిపోయాను నిప్పుల గుండు తోకను గుపెడ బూడిద అయ్యాను. 

పిడక

4. అంతులేని చెట్టుకు అరవై కోణాలు కొమ్మకొమ్మకు కోటి పూవులు అన్ని పూవులో రెండే కాయలు.

ఆకాశం, చుక్కలు, సూర్యుడు, చంద్రుడు. 

5. అడవిలో పుటను మెదరింట్లో మెలిగాను వంటినిండా గాయాలు కడుపు నిండా గేయాలు..

మురళి 

6. అడుగులు ఉన్న కాలు లేనిది ఏది ?

స్కేల్ 

7. ఈ ప్రపంచం లో ఉన్న వారు అందేను ఆ బిడాలే  కానీ అమ్మ అని నను ఈవృ పిలవరు ఎం చేయాల్నా ఎం పొందాల న లోనే ఎటు వెలనా న మీద నేను  ఎవర్ని

భూమిని

8.  కిట కిట తలుపులు కితారు తలుపులు తీసిన వేసిన చప్పుడు కావు  ఏమిటవి

కంటి రెప్పలు

9. కాలు ఉన్న పాదాలు  లేనిది ఏది ?

కుర్చీ

10. రాజుగారి తోటలో రోజా పూవులు , చూసే వారే కానీ లెక్క వేసే వారు లేరు ఏమిటవి

చుక్కలు

11. ఓలంతా ముల్లు  కడుపంత చేదు

కాకరకాయ

Podupu kathalu in telugu 2021

12. చిటపట చినికులు చిటారు చినుకులు ఎంత కురిసిన వరదలు రావు

కన్నీళ్లు

13. నున్నటి బాండ మీద నుగులు వేస్తే నెలకు లేని పాము నాకొని పోయే

మంగలి కత్తి

14. అంతులేని చేయుటకు అరవై నాలాగే కోణాలు కొమ్మ కొమ్మ కు కోటి పూవులు పూవులో రెండే కాయలు

ఆకాశం, చుక్కలు, సూర్యుడు , చంద్రుడు

15. పోదునా నాలుగు కాలు మధ్యాహ్నం రెండు కాలు సాయంత్రం మూడు కాలు

బాల్యం, యవ్వనం, ముసలితనం

16. పిలికి ముందు రెండు పిలులు , పిలికి వెనక రెండు పిలులు, పిలికి పిలికి మధ్య ఒక పిల్లి  మొత్తం ఎన్ని పిలులు .

3 పిలులు

17.  తలువుల సందున మెరుపులా గిన్నె

దీపం

18. ఎందరు ఎక్కిన వేరగాని మంచం

అరుగు

19. నిలబడితే నిలుస్తుంది కూర్చుంటే కూలబడ్తుంది

నీడ

20. ఓ హోం రాజా ! ప్రొద్దు పోడుగేమి ? పట్టుకోబోతే పిడికెడు లేవు

పొగ

Podupu kathalu in telugu images

21. ఎర్రటి పండు మీద ఈగైనా వలదు

నిప్పు

22. తెల్లకోటు తోడుకున ఎర్ర ముకు డోరా

కోవోతి

23. చుస్తే చినోడు వాడి ఒంటి నిండా నారా బాటలు

టెంకాయ

24. నల్ల కుక్కకు నాలుగు చెవులు

లవంగం

25. దాని పూవు పూజకు రాదు, దాని ఆకు దోపకు రాదు , దాని పండు అందరు కోరు

చింతపండు

26. తనను తానే మింగి మాయమవుతుంది 

కోవోతి 

27. అది మనకు మాతరమే సొంతమైంది , కానీ మన దాని , ఇతరులే వాడు ఉంటారు

పేరు

28. నాకు బోలందంత ఆకలి, ఎం ఐన తినిపిస్త వెంటనే లేచి కూర్చుంటే, ఎండినవీయతే మరి ఇష్టం వి తిని ఉత్సాహ పడ్తా , కానీ నిన్ను మాత్రం తాగించకూడదు

అగ్ని

29. నీటి లో ఉంటె ఎగిసి పడతాను,నేలమీదికి రాగాన కూలబడతాను

కెరటాని

30. వెలుతురూ ఉన్నపుడే కన్పిస్తాను, చీకటి లో కన్పియాను

నీడను

Podupu kathalu in telugu books

31. నను మీరు కొలవగణాలరు, న గురించి మాట్లాడ గలరు, నను బట్టే మీరు ఎం చేయాలో నిర్ణయించుకుంటారు, కానీ నను తాకలేరు ఆపలేరు నెం ఎవర్ని

సమయాన్ని

32. నేను గాలి కాన తేలికైన దాని. అణుడికే గాలిలో తేలిపోతుంటాను , వంద మంది కల్సిన నను పట్టుకోలేరు, ఎవరు ఐన ముట్టుకుంటే నేను మాయం ఐతాను

నీటి బుడగ

33. కోనపుడు నాలాగా ఉంటాను, వాడినపుడు ఎర్రగా మారుతాను, తీసేయాలినపుడు బూడిద రంగులోకి వస్తాను

బొగ్గు

34. పచ్చగా ఉంటాను కానీ ఆకుని కాను, మాట్లాడగలను కానీ మనిషిని కాను, ఆకాశంలో ఉన్డగలం కానీ మేఘాన్ని కాను

చిలుక

35. నాకు రేకలు ఉంటాయి కానీ పక్షి కాను , బైట ఎక్కడ తిరగలేను , అడవులోను ఉండలేను ఇలలో మాత్రమే నెం ఉంటాను మీరు చేపినట్లే నడ్చుకుంటాను

ఫ్యాన్

36. నాలో బోల్డు నగలు ఉన్నాయి కానీ నెల మాత్రమె లేదు , ఎన్నో దారులు కన్పిస్తాయి కానీ ఏ వాహనము వెళ్లలేదు, అన్ని దేశాలు ఉన్నాయి కానీ భూమిని మాత్రమె కాను

ప్రపంచ పటాని (వరల్డ్ మ్యాప్)

37. న నిదా రంద్రాలు ఐన నేను నీటి భలేగా పట్టి ఉంచుతాను

స్పాంజ్

38. మీరు అంత నను సృష్టరు కానీ మీరు ఎవరు నను చూడలేరు

శబ్దాన్ని (సౌండ్)

39.  అందరు నను తినటానికి కొనుకుంటారు కానీ ఎవరు నను తినరు

కంచాని

40. నాకు బిందెలు లేవు కానీ నిలు  అన్ని  దాచుకుంటాను, నాకు ఫ్రీజర్ లేవు కానీ నిలని గడ్డ కట్టిస్తాను , నాకు రేకలు లేవు కానీ గాలి తేలిపోతాను , నాకు దుప్పట్లు లేవు అందుకే గాలొస్తే దాచుకొని నింతింత కుమ్మరించుకుంటాను

మేఘాన్ని

Funny podupu kathalu in telugu

41. నేను సుబ్రాంగా ఉన్నపుడు నాలాగా ఉంటాను, మురిక గ ఉంటె తెలగ అయిపోతే

బ్లాక్ బోర్డు

42. నేను కార్చేస్తా కానీ పళ్ళు లేవు, కానీ పెడతాను కానీ కళ్ళు కేవు, ఎండా నాకుపడదు వేడి నాకు శత్రువు 

మంచు గడ్డ (ఐస్)

43. ఓ బులి ఇల్లు అందులో ఓ పిల్ల, ఆ ఇన్నిటి కిటికీలు లేవు తలుపులు లేరు , గోడలు పగతోతి బైటికి రవళి, పగల కొట్టాక  మల్లి లోపాలు వెళడాంకీ రాదు

కోడి గుడ్డు

44. తలా లేదు కానీ రక్షణకి గొడుగు ఉంది, పాములేదు కానీ పుట్ట ఉంది

పుట్ట గొడుగు

45. నను వేసే వాలే ఉన్నారు కానీ  తీసే వాలు లేరు

సున్నాని

46. అమ్మ నాకు ఒకటి కోసి , తినమని ఇచ్చింది . ఎఔద్ అయితే నేను తింటామా మొదలు పెట్టానో అపుడు అది ఎర్రగా ఉంది , తినగానే ఆకూ పీచ రంగంలోకి వచ్చింది

పుచ్చకాయ

47. అడుగులు ఉంటాయి కకానీ  కాలు లేవు , పొడవుగా ఉంటాను కానీ నడవలేను

స్కేల్

48. పాకుటింది కానీ పాము కాదు, చెట్లకు గలదు కానీ కోతి కాదు, ఆకలి వేస్తె నీటిని మాత్రమే తాగుతుంది

పులా తీగ

49. రెండు రాజైల బికార యుధం, కత్తులు  లేని నిశ్శబ్ద యుధం

చదరంగం

50. నేను చాల అందనగా ఉంటాను, సూర్యుడే వల్లే నేను పుడతాను, ఆకాశం వల్లే నేను కన్పిస్తాను కానీ ఎటు ఎగరలేను

ఇంద్రధనస్సు