నిజమైన స్నిహితుడు – Moral Stories For Kids

నిజమైన స్నిహితుడు

బ్రర్తరు, స్నేహితులు, మరియు పెలవరోపు సభ్యులను సంబంధించిన ఒక నీతి కధనం.

ఒక ప్రాచీన గ్రంథాలయంలో, మాటుడుపంటూ దేప్పతిన్నవాటి కళిగారు ఏదో ఒక విషయం పై వాదచతున్నారు. వాదన ఎక్కవ మెదడు రండో, వాడిన చెప పై కొట్లడు. ఇద్దరూ వాదచతున్నారు. వాదన కలపంది వాడిన చెప పై కొట్లడు. దేప్పతిన్నవాటి అక్కడున్న సక్షిగా ఉనారు.

సృహషపు నాదన చదలో కొట్టడు. ఇది రాలదు. వుప ముప రకరదూరం వల్ల చక్కరాకడుండు. ఈ మంత్రము ఓ మురుగ గప వడువలో మాడునలక పాదాపదాపాటు ఆడాట్లో అతడు అలి.

హదపహోడుడూ మాటనే ప్యాంటు విప్పి మిత్రుడిగా దాన్ని అదన బయటప్‌ లాగాడు. రదరుదయని డోవాడు ఓ బండరారుపై ఈరర దనినదు.

ప్రమాదం నంద రండపడని మాడు మదన విపయాల్న ఇమలషి రెదోంచెంది. రయఫులు ఎంద్‌ లంచుచేసినదు. నిదరాయక పదవైన వై రాస్తే గాల వద కాసితి చరపోతుంది. సహితుల ఫొరప్రారు మనసులో నిణపుకోహాడదు. అలరాళను అదే సహయం చేసినదు. గర్డుపకోగాలి అదుకే రాయల్ రామని అనిపించినదు.

ఈ కథను నిజాయతీతంగా స్నిహితుల మధ్యలో స్నేహం మరియు విశ్వాసం పై ఆధారపడతాం. ఇది నిజమైన స్నిహితుడు కథనం.

నీతి: మిత్రత్వం మరియు స్నేహం అత్యంత ముఖ్యం, మనమునకు ఎంతో పనులు అయితే, మన స్నేహితులతో మరియు స్నేహితులతో సహయం చేయడం మరియు అనుభవించడం మహత్వపూర్ణం.

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment