తివాచీ మీద వున్న కానుక | Akbar and Birbal Tales in Telugu

తివాచీ మీద వున్న కానుక

Akbar and Birbal Tales in Telugu

Akbar and Birbal Tales in Telugu

సభాసదుల తెలివితేటలు తెలుసుకొవాలన్న ఆలోచన కలిగిందొకనాడు. అక్బరుపాదుషావారికి. దర్బారు సభాసదులతో నిండి ఉన్నది.

అధికారఅనధికారులు, మంత్రిసామంతులు, బీర్బల్ ఆందరు సముచిత ఆసనాల మీద కూర్చుని ఉన్నారు. అక్బరు వారు నౌకర్లను పిలిచి ఒక తివాచీని తీసుకువచ్చి సభామధ్యగా వెయ్యమన్నారు.

వారలావెయ్యగా, ఒక వెండి పళ్ళెంలో రత్నాలు, బంగారు నాణాలు ఉంచి, ఆ పళ్ళెమును తివాచీకి మధ్యగా పెట్టించారు. సభాసదులారా! విజ్ఞులారా! ఆ తివాచీ మీద సువర్ణరత్నాలతో ఉన్న వెండిపళ్ళెం కొరకే ఏర్పాటు చేయించాను.

మీలో ఎవరైనా తివాచీ మీద నడచి వెళ్ళకుండా – ఆ పళ్ళెమును తీసుకొనవచ్చునన్నారు అక్బర్వారు. అటూ ఇటూ వెళ్ళకుండా, తివాచీని తొక్కకుండా, పళ్ళెమును తీసుకోవడం ఎల్లాగో తోచక ఎవరికివారు ప్రయత్నించకుండా ఊరుకున్నారు.

బీర్బలను ఉద్దేశించి నువ్వయినా తీసుకోగలవేమో ప్రయత్నించు అన్నారు. చిత్తం అని బీర్బల్ లేచి ఆ తివాచీవద్దకు వెళ్ళి దానిని చుట్టుతూ పళ్ళెంవరకు

వెళ్ళి దానిని తీసుకుని తివాచీని యధాప్రకారంగా ఎప్పటిలా ఉండేలా పరిచేశాడు. అక్బరు మరియు సభాసధులు ఆ పళ్ళెంతీసుకోవడంలో బీర్బల్ ప్రదర్శించిన బుద్ధిసూక్ష్మతను అభినందించారు.

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment