కాకుల లెక్క | Akbar Birbal Telugu Animated Stories for Kids

కాకుల లెక్క

Akbar Birbal Telugu Animated Stories for Kids

Akbar Birbal Telugu Animated Stories for Kids

ఒకప్పుడు అక్బరాదుషావారు, బీర్బల్ కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఆ సమయంలో వారిమాటలు వారికే వినబడకుండా కాకులు దేవిడీచుట్టూ కావుకావుమంటూ అరవసాగాయి.

అక్బర్, బీర్బల్ను ఉద్దేశించి, కాకులిలా ఇంత ఇదిగా అరుస్తున్నాయి. కారణం యేమిటంటూ ప్రశ్నించారు. అవి అరుస్తున్నది ఆనందంవల్ల షెహన్షా, కాకులకు ఒక అలవాటుంది.

వాటికి ఎక్కడైన శుభం జరిగి రెండుమెతుకులు దొరుకుతాయంటే అవి తినడంతో | తృప్తిపడక ఇరుగుపొరుగుకాకులను పిలిచి, తమతోపాటు ఆరగించమంటాయి.

ఆ అలవాటు చొప్పున అవి ఆనందకోలాహలం చేస్తున్నాయి అన్నాడు బీర్బల్ – అయితే ఇంతకీ వాటికింత ఆనందంకలిగి తోటికాకులను పిలవడంలోని విశేషమేమిటి? అనడిగాడు అక్బరు.

ఏముంది మహాప్రభూ!. మీరు పరాకుపడినా ఈ రోజు మీ పుట్టినరోజని వాటికి గుర్తుండదు అన్నాడు బీర్బల్. అల్లాగునా, సరే జరిగినదేదో జరిగిపోయింది. దొరికినదానితో వాటిని తృప్తిపడని మనంవాటికి ఒక మంచిరోజు చూచి మంచి విందుచేద్దాం.

మన ఊళ్ళో కాకులెన్ని ఉన్నాయో లెక్క పెట్టించమన్నాడు. చిత్తం అని పలికి ఒకనాడు బీర్బల్ వచ్చి జహాపనా కాకుల్ని లెక్క పెట్టాను. మగకాకులు నాలుగువేలు. ఆడకాకులు నాలుగువేలు.

పిల్లకాకులు రెండువేలు ఉన్నాయన్నాడు. సరే వాటిని బోయిలచేత పట్టించి ఒకచోటకు చేర్చించు. కాకుల లెక్కలో తేడాపాడాలుంటే పదార్దాలు పొడవుతాయన్నాడు అక్బర్.

చిత్తం! తేడా ఉండడం సహజం. ఎందువల్ల నంటే మన ఇరుగుపొరుగు గ్రామాలకాకులతో మన ఊరికాకులకు చుట్టరికాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడివి. అక్కడికి, అక్కడివి ఇక్కడికి రావడం పోవడం వల్ల తేడాలుండవచ్చు.

అని సమర్ధించుకున్నాడు తనకాకులలెక్కను బీర్బల్. వాని సమయోచితయుక్తికి అక్బర్ ఎంతగానో ఆనందించాడు.

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment