అమ్మ | Animated moral values stories in Telugu

అమ్మ

Animated moral values stories in Telugu: అన్నపూర్ణమ్మ వయసు అరవైదాటింది. అత్తాకోడళ్ల అనురాగం ఆవిరైపోయింది. తల్లిని అదే వూర్లో వున్న వృద్ధాశ్రమంలో చేర్పించాల నుకున్నాడు కొడుకు అంకిత్, ఊర్లో ఖరీదైన వృద్ధా ఆనందాశ్రమం.

శ్రమం అక్కడికి అన్నపూర్ణమ్మను తీసుకెళ్ళాడు. అడిగిన అడ్వాన్సు చెల్లిం చాడు. మేనేజరు గది చూపించాడు. అది సింగిల్ బెడ్డూ, టీ.వీ. ఏ.సీ. అన్నీ వున్న సింగిల్ రూము.

తన తల్లీ ఏది కోరినా వెంటనే సమకూర్చమని మేనేజర్ని ఆదేశించాడు అంకిత్ అంగట్లో అన్నీ వున్నా అల్లుడి నోట్లో శనిలా ఉంది ఆమెకు. ఇంటిమీది మమకారం.

“బాబూ! అంకిత్ నాకు సూపర్ మార్కె ట్లో మూడడుగుల ఆడపిల్ల రబ్బరు బొమ్మను కొని పెట్టు’ అంది అన్నపూర్ణమ్మ, “ఏంటమ్మా వేళాకోళం బొమ్మతో ఆడుకునే వ నీది? >> *ఇంటి దగ్గర నీ కూతు రుండేది.

నేను దాన్ని విడిచి ఒక్క క్షణం ఉండ లేను. మీ భార్యాభర్తలి ద్దరూ నన్ను ఇంటినుండి గెంటేశారు. నీ కూతురి బదులు ఆడ పిల్ల బొమ్మ నా ఒడిలో దాచుకుంటాను.

స్నానం చేయిస్తాను. అందంగా అలంకరిస్తాను. పక్కలో పడుకోబెట్టి కథలు చెప్తూ హాయిగా నిద్రపోతాను” అంటూ కన్నీరు చీరకొం తుడుచుకుంది అన్నపూర్ణమ్మ.

అంకిత్ వెంటనే మార్కెట్లో మూడడుగుల ఆడపిల్ల బొమ్మను కొని తెచ్చి అమ్మకిచ్చాడు. అతని ప్రవర్తన చూసి ‘అమ్మ అల్లం, పెళ్ళాం బెల్లం కదా’ అనుకు న్నాడు ఆనందాశ్రమం మేనేజరు నిట్టూర్చుతూ.

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment