భీమునిపట్నం యత్ర న్యాయం ప్రధానం | Moral Story

భీమునిపట్నం యత్ర న్యాయం ప్రధానం

ఒక సమయంలో, గోదావరి జిల్లాలో ఉన్న భీమునిపట్నం అనే ఊరిలో ప్రముఖ వ్యక్తి సచ్చిదానంద వర్మ అని ఒక వారికి ఉంటాడు. ఆయన ఊరి ప్రజల వివాదాలను న్యాయంగా పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడని అన్నారు.

ఒక రోజు, ఆయన బజారుకు వెళ్లడానికి దారిలో వెళ్ళాడటంతో, అక్కడికి రావడానికి ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎదురుచూసారు. ఆ ఇద్దరికీ వివాదం సృష్టించడంతో, ప్రతీకారం పడుతూనే ఉన్నారు…

పనివాడు ఒక బరువైన రైతు అయిన ధాన్యం బస్తాలు అపారంగా చూస్తూ, అది జారి జమీందారు కొడిపై పడించినప్పుడంతో ఆ దానిని ఆకలిపించింది. తానితో జమీందారు “అన్యాయంగా నా కొడిని విడిపించావు,

అది కొన్ని గుడ్లను పెట్టి మరియు ఒక సంవత్సరంలో ఎంతో ధాన్యం పెట్టేది” అనారు. పనివాడు “అయ్యా! నేను బీదవాడిని. అంత డబ్బు చెల్లించలేను, పొరపాటున బస్తా దాని కోడి నాది పడింది. క్షమించండి! కోడి వెల మూత్రం కట్టగలను” అని పిలవాడు. జమీందారు వారు “అయితే ఆ రెండు బస్తాల ధాన్యం వెలను నాకు ఇవ్వకూడదు” అని వివరించారు.

“అయితే ఆ రెండు బస్తాల ధాన్యం వెలను నువ్వే కొత్తగా కొట్టండి” అని జమీందారు అడిగాడు. “అయితే అది కాసేపు అనుమతించడం లేదు.

మీరు నువ్వు తినలేకపోయే సంవత్సరంలో నా కొడి కాకుండా, నువ్వు మరొకసంవత్సరంలో నా కొడికి ఎంతో ధాన్యం ఇచ్చావుకోవాలి అని” అని జవాబుచేశాడు సచ్చిదానంద వర్మ. ఆయన వారికి సచ్చిదానంద వర్మ పనివాడితో వివాదం సరైనది అని తెలియచేసాడు.

నీతి: కష్టానికి కూడా న్యాయం మరియు నేతి మొదలుపెట్టేది.

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment