గుడ్డిగా అనుసరించడం మంచిదికాదు | Moral Story

గుడ్డిగా అనుసరించడం మంచిదికాదు

ఒక రోజు ఒక సన్యాసి తన శిష్యులను వెంటబెట్టుకుని ఎటో బయలుదేరాడు. దారిలో శిష్యులకు చేపలతో నిండిన ఒక కొలను కనిపించింది. 

గురువు ఆగి చేప తోసహా ఆ సీళ్లను నోటి నిండా తీసుకు న్నాడు. అలా కొన్ని దోసిళ్ల తీసు కథ కక కున్నాడు. శిష్యులూ తను గురువు చేసి నట్టు చేశారు. 

కాని గురువు ఏమీ అన కుండా ముందుకు వెల్లిపోయాడు. అలా వెపతూండగా మరో చెరు వును చేరుకున్నారు. అయితే అందులో చేపలు లేవు. 

అప్పుడు గురువుగారు చెరువు ఒడ్డున నిలబడి తాను మింగిన చేపల్ని ఒకొక్కక్కటి బయటికి తీసి చెరువులో వేయడం మొదలు. పెట్టాడు. శిష్యులు ఇది చూశారు. 

వారూ అలా చేయడానికి (ప్రయత్నించారు. చాలా (ప్రయత్నాల తర్వాత కేనలం చచ్చిపోయిన చేపల్ని బయటికి తీసుకురాగలిగారు. 

అప్పుడు గురువు ఇలా అన్నాడు, “ఓరి బుద్ధిహీను ల్లారా! కడుపులో చేసల్ని సజీ వంగా ఉంచడం చేతకాలేదా. 

అలాంటప్పుడు నన్నెందుకు అనుసరించారు ?”‘అందుకే అన్నారు, దేన్నీ గుడ్డిగా అను సరించరాదు అని!

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment