తెలివైన మేక- తెలివితక్కువ తోడేలు | Educational Moral Stories in Telugu

తెలివైన మేక- తెలివితక్కువ తోడేలు

Educational Moral Stories in Telugu: ఒకరోజు గొర్రెలమందతో పాటు ఒక మేక పిల్ల గడ్డిమేస్తోంది. అలా తింటూ తిరుగు తుండగా కొంతదూరంలో తియ్యని గడ్డి లభిస్తుందని మరింత దూరం వెళ్లింది. అలా అది గొర్రెలమందకు దూరమైపోయింది.

మందకు దూరమయ్యానన్న సంగతి కూడా గ్రహించకోలేనంత ఆనందంగా తిరుగు తోంది. అక్కడే పొంచి ఉన్న ఒక తోడేలు దాని దగ్గరికి వస్తున్న సంగతీ తెలియలేదు.

సరిగ్గా అది దానిమీదకు దూకే సమ _యానికి గమనించి పరుగుతీయబోయింది. “నన్ను కాని భయంతో ఆగిపోయి, చంపకు. నీకు పుణ్యముంటుంది. నా ఆకలి ఇంకా తీరలేదు.

తీయని గడ్డి తింటే నీకు తీయని మాంసం లభిస్తుంది గదా!” అంది. వెంటనే తోడేలు కూడా ఆలోచనలో పడింది. కొంతసేపు వేచి ఉంటానంది.

ఆ తర్వాత మళ్లీ తోడేలు దగ్గరికి వచ్చి ‘అటూ ఇటూ గెంతులేస్తాను, నేను తిన్నది. బాగా అరుగుతుంది, అప్పుడు నీకు తినడా నికి కష్టముండదు” అంది.

అందుకు తోడేలు అంగీకరించింది. అలా గెంతులేస్తుండగా మేకకు మరో కొత్త ఆలోచన వచ్చింది. తోడేలు దగ్గరికి వెళ్లి “నా మెడలో గంట తీసి వాయిస్తుండు.

నేను మరింత వేగంగా గెంతులేస్తూ ఆడ తాను” అంది. తోడేలు సరేనని గంట తీసి గట్టిగా వాయించడం మొదలు పెట్టింది. అక్కడికి సమీపంలో ఉన్న గొర్రెల కాపరి అది విని పరుగున వచ్చాడు.

అతని తోపాటు వచ్చిన కుక్కలు వెంటపడటంతో తోడేలు అడవిలోకి పరుగు తీసింది.

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment