స్నేహమే బహుమతి! | Moral Stories For Kids

స్నేహమే బహుమతి! | Moral Stories For Kids

Moral Stories For Kids: సింగమల అనే అడవిని కంఠి అనే సింహం పాలిస్తుందేది. దానికి నక్క, కాకి అనుచరులుగా ఉండేవి. ఓరోజు కాకి ఎగురుకుంటూ వచ్చి ‘మన అడవికి దూరుగా ఉన్న ఎదారిలో ఒంటెను చూశాను. దానివేటాడగలిగితే మనకు ‘వారంపాటు ఆహారానికి సమస్య రాదు!’ అని చెప్పి సింహాన్నీ, నక్కనీ బయేల్డే రదీసింది.

కానీ ఎడారిలోకి అడుగుపెట్టగానే అక్కడి వేడికి సింహం, నక్కల కాళ్లు కాలి నడవలేకపోయాయి. దాంతో కాకి ఒంటె దగ్గర కెళ్లి మిత్రమా! నువ్వు మా రాజు సింహాన్నీ, మంత్రీ నక్క నీ అడవిలో దించగలవా!’ అని అడిగిరిది.

జప్పోకున్న ఒంటె సింహాన్నీ, నక్కనీ మోసుకుంటూ వాళ్ల స్థావరానికి తెచ్చి! ందిీ దాని ను సింహానీకి బాగా నచ్చి ‘మిత్రమా! నువ్వు కూడా మాతోపాటూ ఇక్కడే ఉండు!’ అంది ఒంటెతో.

సింహం ఉన్నపళంగా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం నక్కకీ, కాకికీ బొత్తిగా నచ్చలేదు. అవి ఓ ఉపాయం పస్నాయి. ‘మహరాజా’ కాళ్లు కాలడం వల్ల మీరు ఇప్పట్లో వేటాడలేరు. మీరు ఆకలితో ఉండటం మేర చూడలేం.

కాబటి ట్టి మమ్మల్ని తినండి! అన్నాయి. అది విన్న ఒంటె ‘వాళ్లేని వదిలెయ్‌ రాజా! నన్ను చంపితే మీ ముగ్గురికీ పొరంపాటు ఆహారం కాగలను!’ అంటూ ముందుకొచ్చి ది.

నక్కా, కాకీ ఆ మాటకి కాకి తుర్రుమంటే… నక్కేమో పరుగు లంఘించుకుంది. ఒంటె, సింహాలు మాత్రం అప్పటి నుంచి మంచి స్నేహితులుగా ఉండిపోయాయి.

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment