“కంఠస్థం” – నీతి కధనం | Telugu Moral Story

కంఠస్థం

Moral Stories For Kids: ఈ కధనంలో రాము మరియు సోము, ఎంతో విభిన్న స్వభావాలతో ప్రతిష్ఠించిన రెండు అబ్బాయిలు చదువుతున్నారు. రాము బుద్ధిమంతుడు మరియు పఠనప్రియుడు, ఇతనికి పఠనాలు అత్యంత ముఖ్యం. సోము తెలివైన వాడు కాదు, అయినా ఆకులు మోడగా పడిన వాడు.

ఈ రెండు అబ్బాయిల మధ్య స్నేహం లేదు. అవాళ్లు వివిధ అంశాలతో ఉన్నారు. కానీ, వాళ్ల మధ్య స్నేహం లేదు.

రాము వాలంటీర్ వర్క్స్ చేయడం ప్రియంగా ఉంది, సోము పరీక్షలు అంటే విస్మయాన్ని పడిపోయినవాడు. కానీ, ఒక రోజు అది మార్గం మార్గంగా వెళ్ళిపోతుంది.

సమయం గడిపోతున్నప్పుడు, సోము సరిగా పాసయ్యాడు కానీ, రాము ఎంతో బలంగా పరీక్షలు పాసు చేసాడు. అయినా, ఈ విభిన్న అబ్బాయిలు అక్కడికి వచ్చిన సమయంలో, ఒక పాఠకుడు వాళ్లన్నీ పరీక్షల్లో పర్యాయపడేసింది.

కధనం వివిధ స్వభావాలతో ప్రతిష్ఠించిన అబ్బాయిల మధ్య స్నేహానికి గూర్తి పెట్టే మహత్వపూర్ణ నీతిని ప్రతిపాదిస్తుంది:

నీతి: మీరు స్నేహానికి ఏ స్వభావము అయితే, మీరు ఒకటి చేసే సమయంలో మరియు పర్యాయపడేందుకు సహనీయతను ప్రదానించాలి. మీరు ఒకటి చేసిన స్నేహితులు అందరికి సహయం చేయడం మరియు అనుభవించడం మహత్వపూర్ణం.

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment