జింక బద్దకం | Moral Stories For Kids

జింక బద్దకం

‘ఒక అడవిలో కొలను పద్ద కుందేలు, జింక కలిసి ‘మెలిసి ఉండేవి. అందులో కుందేలు చాలా చురుకైన ‘దనీ, జింకకు మాత్రం బద్ధకం ఎక్కువని జంతు; కు. జింక మాత్రం.

ఆ మాటకు కునేది కాదు. “పం కారు, నేను కూడా చాలా.

చురుకైనదాన్ని’ అని గొప్పలు పోయేది ఒక రోజు ఇదేమాట పైన జంతువుల వాదన వచ్చింది.

కొలనుకు పెద్ద అయిన ఏనుగు మధ్యలో కల్పించుకుని… ‘సరే, జంక తాను చురుకైన ‘దాన్నని వాదిస్తోంది కాబట్ట… దానికీ కుందేలుకూ. ‘ఒక పోటీ పెడతాను.

ఒక పెద్ద దుంపను మన కొలను ప్రాంతంలోనే దాచిపడతాను.

దాన్ని ఇద్దరిలో. ఎవరు వెతికి తీసుకొస్తే వారే విజేత.

ఆ దుంప మొత్తాన్నీ బహుమతిగా పొందొచ్చు’ అని చెప్పింది.

దానికి బేందేలూ, జింకా సరేనన్నామీ. మిగత్తో జంతువులన్నీ ఉత్కంఠగా చూస్తున్నాయి.

పోటీ మొదలుకాగానే కాసేపు గబగబా వెతికిన జింకు అంతలోనే విసుగొచ్చింది. ‘అబ్బా… ఇంత పెద్ద ప్రాంతంలో ఆ దుంబేను వెతకదేషంటే కష్టమే.

అలసిపోయాను, ముందు విశ్రాంతి తీసుకుంటా’ అని.

ఓ చెట్టు వద్ద కూర్యుండిపోయింది. కుందేలు మాత్రం ప్రతి చెట్టుమా, తువ్వేనూ, బందనూ వెతికి దుంపను సాధించేసేంది.

తీరా చూస్తే ఆ దుంప జింక కూర్చున్న చెట్టు తొర్రలోనే ఉంది!

జంతువులన్నీ విజేతైన కుందేలు ఉత్సాహాన్నీ, చురుకుదనాన్నీ మెచ్చుకు న్నాయి. ‘అయ్యో… చేక్కనే ఉన్నా బద్ధకంతో చూడక ఓడిపోయానే’ అని బాధపడి జరెక లప్పటినుంచ్‌ తన పద్ధతి మార్చుకుంది.

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment