పరిధి | Neethi kathalu neethi kathalu

పరిధి

డి(గీ వూ ర్రకాకముందే (పసాద్‌కి రైల్వేలో ఉద్యోగం వచ్చింది. హౌరా వెళ్ళి జాయిన్‌ అయిపోయాడు. ,

డి గీ పస్ట్‌ క్లాస్‌లో పావై సంవత్సరం కావసున్నా నాకెటువంటి జొబూ దొరకలేదు” ఇంటర్‌ వ్యూల పేరుతో ఇంకా ఊళ్ళ చుట్టూ తిరుగు. తూనే వున్నాను.

“శల తాకట్టు పెట్టుకున్న తర్వాత ఆటు ఇటు తిరగడానికి ఎలానూ కుదరదు. “కలకత్తాలో విక్షోం యా మెమోరియల్‌ జూబిలీ వోల్‌, వర్దా ప్టానిటోరయమ్‌, కాశగుడి,.

బేలూరు రామకృష్ణా మఠ్‌ మొదలయిన కొడద్‌గ్గ (వదేశాలెన్నో వున్నాయి, ఓ వదిరోజులపొటు ఇక్క…డీకీ న్‌ర్బా కంటే “నాకూ కాస్త రిలీఫ్‌ గా వుంటుంది.

నీకూ ఛేంజ్‌ ఆఫ్‌ “ే పేస్‌గా ఫింటుంది, శవ్పకుండా రా” అంటూ _వసాద్‌ వదేవదే రాయడంతో ఎ యళ్టేరాను,

ముందే నేను ఏ బండీలో వస్తున్నానో ఇెల్మిగామ్‌ ఇవుడంతో’ వసాద్‌ బండి దగ్గరకు వచ్చాడు నన్న రిసీవ్‌ చేసుకోవటానికి.

(టామ్‌లు, బస్సులు, టాక్సీలు మొదలయిన వాహనాలలో వూడా’ విడిగా వున్న ఆ నగరాన్ని చూడగానే కొద్దిగా కంగారుగా అనిపించింది..

పసాద్‌ వెంట లేకపోలే ఈ నగరంలో తిరగగలనా అన్న అనుమాన౦* వచ్చింది. “ఇక్కడ నుంచీ మనం మా రూమ్‌ వున్న (పదేళాన్ని చేరుకోవ

డానికి (టామ్‌లో వెళ్ళినా ముపష్నావుగంట వడుళుంది.”’ చిన్నగా నవ్వాడు. ప్రసాద్‌,

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment