కుందేలు తాబేలు | Telugu Neethi Kathalu

కుందేలు తాబేలు

అనగనగా ఒక అడవిలో ముగ్గురు స్నేహితులు ఉండేవాళ్ళు కుందేలు తోడేలు తాబేలు అయితే ఆ ముగ్గురు కలిసి ఒక రోజు కలుద్దామని పథకం వేసుకున్నారు కానీ తాబేలు కుందేలు మరియు తోడేలు వచ్చి కూర్చున్నారు అయితే అప్పుడే నెమ్మదిగా ఆ తాబేలు వచ్చినప్పుడు కుందేలు ఇలా అంటుంది

కుందేలు : అబ్బా ఎంత సోమరితనం నీకు నా లాగా వేగంగా పరిగెత్తే రాలేవా

కుందేలు తాబేలు తో మాట్లాడే విధానం తోడేలు కి నచ్చలేదు

తోడేలు : ఇప్పుడు అలా మాట్లాడకు నిజం చెప్పాలంటే నువ్వు దాన్ని పోటీ చేస్తే గెలవ లేవు  తెలుసా

కుందేలు : అవునా ఎలాంటి పోటీ 

తోడేలు : నేను మీ ఇద్దరి మధ్య ఒక పరుగు పంద్యాలు పెడతాను చూద్దాం ఎవరు గెలుస్తారు చూద్దాం

తాబేలు కుందేలు ఒప్పుకోని ఆరంభించి చోటుని ముగించే చోటుని పెట్టుకొని పరుగు మొదలైంది మొదలు వేగంగా పరుగెత్తింది తాబేలు నిమ్మదిగా వెళ్ళింది

కుందేలు తొందర్లో వేగంగా పరిగెత్తుతూ ఉంది అయితే తాబేలు వెనకాల నెమ్మదిగా ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా వెళ్లడం కొనసాగింది

కొంత దూరం వెళ్లాక ఆ కుందేలు అలసిపోయి వెనక చూడడం కొనసాగించింది కను చూపు మెరులులో అది కనబడంత్మో ఇలా అంకునది అహ అది ఇంకా నేను ఎప్పటికీ ఒడించలేదు అది వచ్చి లేపు కో సేపు విశ్రాంతి తీసుకుందాం

కాసేపటి తర్వాత ఆ కుందేలు చాలా గాఢనిద్రలోకి వెల్పోయింది అయితే అపుడు ఆ తాబేలు ఆకడ నుంచి మెలగ ఏమి బాయం లేకుండా ఆకడ్ నుంచి వెలసగుంది 

ఎవరికి ఆ తాబేలు ముగ్గు వచ్చిన చోటికి మొదటిసారిగా రావడంతో జంతువులు అందరూ తాబేలు ని చాలా అభినందించారు

తోడేలు : అవును నువ్వైతే వచ్చేసావ్ కానీ కుందేలు ఎక్కడ ఉంది రావట్లేదు ఇంకా

అప్పుడే గాఢనిద్రలో నుంచి లేచిన ఆ కుందేలు ఇలా అంటుంది

కుందేలు : ఆహా ఆహా సోమరి తాబేలు ఇంకా అక్కడికి చేరుకోలేదు నిస్సందేహంగా గెలుపు నాకు వస్తుంది అని ముగింపు చోటుకి పరిగెత్తింది

కానీ అక్కడ వెళ్ళిన ఆ తాబేలు నీ చూసి ఆ కుందేలు చాలా ఆశ్చర్య పోయింది నాకు మందు తాగి తాబేలు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చేసింది నిన్ను చూసి ఆ కుందేలు చాలా సిగ్గు పడింది చూసి తోడేలు ఇలా అన్నది

తోడేలు : చూసావా ని గర్వం నీ లక్ష్యానికి ఎలా ఆదుగా వచ్చింది నీ కన్నా మెల్లగా వెళ్లి ఈ తాబేలు స్థిరంగా ఉండి నీ కన్నా మొదటిగా వెళ్లి వచ్చేసి ఇక్కడ విజయం సాధించింది అందుకనే ఇంకెప్పుడు ఎవరిని గురించి తక్కువ అంచనా వేయకు

నీతి: స్థిరంగా నెమ్మదిగా ఉన్న వారిదే గెలుపు

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment