శమ – పావురము ఘట | Moral Stories For Kids

శమ – పావురము ఘట

Moral Stories For Kids

Moral Stories For Kids

ఒక నది ఒడ్డున ఉన్న మర్రిచెట్టుపై ఒక పావురం నివసిస్తూంది. దానికి నదిలోని నీటి ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతున్న ఒక చీమ కనబడింది. ఆ చీమను ఎలాగయినా కాపాడాలి అనికున్నది పావురము.

వెంటనే ఒక మర్రి ఆకును త్రుంది. చీమకు దగ్గరగా నీళ్ళలో వేసింది పావురం. ఆ ఆకుపై చీమ ఎక్కి కూర్చుంది. తేలుతున్న ఆ ఆకు ఓడ్డుకు చేరడంతో చీమ భూమిపై వచ్చింది.

పావురం చేసిన సహాయానికి ధన్యవాదాలను తెలియజేసింది చీమ. చీమ కొంత దూరం ప్రయాణం చేస్తూ విల్లమ్ములతో అటువైపు వస్తున్న ఒక వేటగాణ్ణీ.

ఆ వేటగాడు పక్షుల కోసం నాలుగు వైపుల గాలించడం చెట్టుకొమ్మపై కూర్చుని తినడంలో నిమగ్నమైన పావురాన్ని కూడా వేటగాడు చూడటంకూడా చీమ చూసింది.

ఒక్క క్షణంలో వేటగాడు చెట్టు వెనుక దాక్కొని బాణం ఎక్కుపెట్టి పావురానికి గురిపెట్టాడు. ఇది గమనించిన చీమ పరుగుతో వేటగాడిని సమీపించి, కుట్టింది బాధతో వేటగాడు అరిచాడు.

బాణం గురితప్పి పావురం పక్కనుండీ దూసుకుపోయింది. పావురం అక్కడి నుండీ మరొక చోటుకు ఎగిరిపోయింది. తాను ఎలా రక్షింపబడ్డానన్న సంగతి పావురానికి తెలియలేదు కానీ చీమకు మాత్రం తాను పొందిన ఉపకారానికి ప్రత్యుపకారం చేసినందుకు చీమకు సంతోషంగా జంది.

నీతి: మంచివారికి తెలియకుండానే ఉపకారం జరుగుతుంది.

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment