Sat. May 8th, 2021

  Short moral stories in Telugu language మాయ కొబారి చెట్టు 

  Telugu Moral Stories for kids Short moral stories in Telugu language

  Short moral stories in Telugu language

  ఎన్నో ఎల్లా క్రితం ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు పాక పాక ఇంట్లో ఉండేవాళ్లు వలలో ఒకరు మను మరొకరు ధను ఇద్దరు చిన్న చిన్న గుడిసెలో ఉండేవాళ్లు వాలా ఇళులు బీచికి ఎదురుగా ఉండేది

  వాలు వాలా భార్యలతో కల్సి ఉండేవాళ్లు మను పేదవాడు కావడంతో దిగులుగా ఉండేవాడు తరచూ వాలు ఆకలితో ఉండాల్సి ఓచ్డేది

  అందుకే ఆటను నిత్యం ఏదో ఒక పూజలు చేస్తూఉండేవాళ్లు ఒకరోజు తన పూజకి ఒక చేటు దేవుడు ప్రసాదు అయ్యాడు

  వెంటనే ప్రత్యక్షం అయి నీకు ఎం కావాలో కోరికో అని అనడు. అపుడు మను చాల ఆశ్చర్యంతో ఇలా అంటదు

  ఓహ్! భగవంతుడా నువ్ న ప్రార్థనలు వినవా నను కరుణించవా నేను ధన్యుడిని అని దేవుడొతో అనడు అపుడు ఆ దేవుడి ఇలా అంటదు

  నువ్వు ఒక మంచి మనిషివి కానీ నీకు ఎం కావాలో త్వరగా చూపు అని అనాగేం మను ఇలా కోరుకుంటాడు.

  నేను ధనవంతుడిగా మారిపోవాలి అంకుంటున దేవుడా అని కోరుకుంటాడు. అపుడు దేవుడు తధాస్తు అని చేపి దివిస్తాడు

  వెళ్తూ వెళ్తూ ఇలా అంటదు ఆ దేవుడూ. ధన వంతుడు అవడం ఇంత సులువు కాదు నేను నీకు ఆ విషయం ఇంత త్వరగా చెప్పాను దాని నే అంతట నువ్వే తెల్సుకోవాలి అని మాయం అయిపోతాడు దేవుడు

  మను ఇంటి చుటూ చాల పెద్ద పెద్ద కొబారి చెట్లు ఉండేవి కానీ మను ఎపుడు వాటి గురించి ఆలోచించాలేదు

  అపుడు మను భార్య ఇలా తడి . త్వరాలు ఈ కోబాల్రు పండుతాయి వాటిని కోసి అమితే మనకు డబుల్ ఐన వస్తాయి

  అపుడు మను తన భార్యతో , ఓసి న భార్య ఇక మనం కొబారికాయల్ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఇపుడు త్వరలో దానవతులం అవా బోతున్నం నువ్వు చూస్తూ ఉండు అంతే

  Short moral stories in Telugu language

  కానీ మానుకి తెలియదు ఏంటి అంటే ఆ దేవుడు తన కృపాని కొబారి బొండాల మీదనే చుపించాడు అని. ఆ విదంగా దేవుడు మానుని పరీక్షా పెడుదాం అంకున్నాడు

  మను భార్య : చుడండి మొన్నటి వరకు కొబారికాయలు చాల చిన్నగ ఉండేవి కానీ ఈరోజు ఇవి పూర్తిగా పండిపోయినట్టు అన్పిస్తునై చుడండి

  మను : అవును ఈ సరి ఏంటి కాయలు ఇంత త్వరగా పండిపోయి

  మను భార్య : అవును అంది మీరు త్వరగా వాటిని కోయండి వాటిని బజార్ లో వెళ్లి అమ్మి రండి

  మను : అభ ఇవాళ న ఇవాళ ఒద్దు లే రేప్ చేదాం

  మను భార్య : ఆ కాయలో పండి పోయాయి మీకోసం ఎం ఎదురుచూడవు వెళ్లనుంది కోయండి

  మను : అభ ఇవాళ నాకు అసలు పని చేయాలి అని అన్పివట్లేదు, ఐన కొబారి కాయలు గ అవి ఎం ఐన పాడైపోతాయా ఏంటి, రేప్ చేతను తప్పకుండా

  మను భర్య : పోనీ లెండి ఒక బద్దకస్తుడి తో ఇప్పటి వరకు ఎవరు ఐన ఓని చేయించ గలరా

  ఇలా బద్దకం తో మను తన కాయల్ని కోయలేదు అయితే అదే రోజు రాత్రి ధను తన వరండా లో కూర్చున్నాడు

  అయితే అపుడే ధను నేతి మీద ఒక కొబారి బొండం కిందకి పడ్తాదిఅపుడు ధను దాని చూసి ఇలా అంటదు

  ధను : ఆ కొబారి బొండం ఇంతలా పండిపోయింది ఏంటి వీటిలో నీళ్లు చాల తీయగా ఉంటాయి

  అపుడే ఇంకో కొబారి బాండ్ కూడా కిందకి పడ్తది అయితే అపుడు ధను అవి తీస్కొని ఇంటి లోపలకి  వెళ్తాడు. వేలి తన భార్యతో ఇలా అంటదు

  ఇవి మను కొబారిబోండాలు మన వరండాలో వోచి పాడై

  Short moral stories in Telugu language

  ధను భార్య : అయితే మనం అది మను వాళ్లకి చెప్పేయాలి కదా

  ధను : ఎం అవసరం లేదు ఇవి మన వరండా లో పాడై కాబట్టి ఇవి మనవే వేళ్ళు వెళ్లి ఈ రెండు లు కొట్టి తీసుకోరా

  అపుడు ధను భార్య కొబారి బోండా కోసేటప్పుడు దానెట్లో నుంచి ఒక బంగారు నాణ్యం బైటకి వస్తుంది

  అది చూసి ధను ఇంకా అతడి భార్య ఆశ్చర్య పోతారు కొబారి బోండా లో నుంచి బంగారు నాణ్యం రావడాం ఏమిటి అని

  అపుడు ధను తన భార్యతో రెండో కొబారి బొండా కూడా కోరామని అంటడు, అపుడు దాంట్లో నుంచి కూడా బంగారు నాణ్యం వస్తుంది

  వాలు ఇద్దరు చాల ఆశ్చర్యపోతారు దాంతో పటు చల సంతోషిస్తారు కూడా. అయితే అపుడు ధను తన భార్యతో ఇలా అంటాడు నాకు  ఉంది అక్కడ ఉన్న ప్రతి చెట్టు ప్రతి కయ లోను ఒకక బంగారు నాణ్యం ఉంది

  ధను భార్య : అవును అంది ఒకవేళ అదే నిజాం అయితే మనం చాల త్వరగా ధావంతులం అయిపోతాం

  ధను : నువ్వు చూస్తూ ఉండు భార్యనమని నేను ఆ విషయాని మానుకి ఏపాటికి తెలియనివ్వను

  మరుసటి రోజు ఉదయానే ధను మానుతో ఇలా అంటదు

  ధను : ఒరేయ్ మను ఇవాళ ఎంత బావుంది కదా. అవును నే కొబారికాయలు చాల పండిపోయాయి నువ్వు వాటిని కోడం అని అంకుంటున్నావా

  మను : ఏమో తేలేదు నాకు ఏ పని చేయాలి అని లేదు

  మను భార్య : ధను ఆనయ నాకు తెల్సి ఈయన ఈపాటికి అవి కోయరు మీకు తెల్సు కదా తనకి ఎంత బాధాకమో

  ధను : హహహ నువ్వు దిగులు పడకు ఇలాంటి పెద్ద చ్చేట్టు ఎక్కడం అంత సులువుగా అయి పని కాదు లే బహుశా తనకి భయం ఏమో కానీ మీకు కావాలి అంటే చెప్పండి మీకు నేను అవి కోసి తీసుకొస్తాను, కావాలి అంటే మీకోసం నేను ఆ కాయల్ని బజారుకి వేళ్ళు అమ్మి కూడా వస్తాను మీకు భద ఎందుకు చెప్పండి. మీకు నేను డబులు కూడా ఇస్తాను కదా. నువ్వు ఆ చెట్టుని నాకు అనేసెయ్

  Short moral stories in Telugu language

  మను : లేదు నేను ఆ చెట్టుని మాత్రం ఆమెను ఆ చెట్టుని మా  నాటారు నీకు తెల్సు కదా

  ధను : సరే లే కానీ ఒక షరతు నువ్వు ఆ బోండాలని మాత్రం ఎవరికి ఇకాకూడదు ఈ ఒక పని ఐన చెయ్

  మను : సరే లే అలానే చేస్తాను

  ఈ విదంగా ధను ఇంకా అతని కుటంబం బాధకాస్తాడు ఐన మునుని దోచుకుంటూనే ఉన్నారు. ఇక ధను చెట్టు ఎక్కి కాయల్ని కోసేవాడు ఇంకా వాటిని బజర్లో అముతునాతు నటిస్తూ ఉండేవాడు

  కానీ నిజానికి తాను వాటిని తన ఇంట్లోకి తీస్కెలె వాడు. ఇక నిజాంగానే ప్రతి ఒక బొందలో నుండి ఒక బంగారు నాన్యని తీసేవాడు

  ఇలా మను ను మోసం చేస్తూ ధను ఇంకా అతని భార్య ధనవంతులు అవుతూనే ఉన్నారు. ఆ మాయల చేటు బోండాలని ఇస్తూనే ఉంది మను వాటిని ధను కి అముతూనే ఉఁడేవాడు

  కొన్ని రోజులోనే ధను బాగా ధనవంతుడు అయిపోయాడు , అతనికి పెద్ద ఇల్లు వచేసింది ఇంకా ఆ యూరులోనే ధను బాగా ధనవంతుడు అయిపోయాడు

  మరో వైపు మను తనకి అసలు అనుమానం రాలేదు కాస్తంత డబ్బు సంపాదించి సంతోషంగా ఉండేవాడు

  కానీ మను భార్య చాల తెలివైనది ఒకరోజు మంథా ఇలా ఏంటిది

  Short moral stories in Telugu language

  మను భార్య : దఃను ఇంకా తన భార్య ఎంత ధనవంతులు అయిపోయారు కదా ఎలా అర్థ్మ్ అవత్కేడు డబులు ఎం ఐన అక్షంనుంచి పడ్తున్నాయా ఏంటి

  మను : వాడు బాగా కస్టపడతాడు పోనీ లే మనం ఇంకొకరి అదృష్టాన్ని చూసి అసూయా పాడాడు

  మను భార్య : నేనేమి వాలని చూసి అసూయా పడట్లేదు కానీ ఎం పని నెం ఆటను ఎం పని చేయడం చూడలేదే ఒక మన కొబారి బొండాలు అమ్మడం తప్ప అవును నిజమే ఇపుడు ఆటను చల ధనవంతుడు అయిపోయాడు అయితే అలాంటపుడు అతనికి మన దెగర బొండాలు అమ్మాల్సి అవసరం ఎం ఉంది

  నాకు తెల్సి అక్కడ ఏదో తేడా జరుగుతుంది తాను ఎపుడు అయితే మన కొబారి బొండాలు అమ్మడం మొదలు పెట్టాడో అప్పటినుండి ఆటను ధనవంతుడు అయిపోయాడు ఈ బాధకాని ఒదిలిప్ట్ ఒకసారి వేళ్ళు చుడండి మను

  మను : అభ సరే లే, ఒకసారి నే బుర్రలో ఏదైనా విషయం వొచింది అంటే, ఇక ఆ దేవుడు కూడా దాని తీసేటలేదు సరే లే ఇవాళ రాత్రి వెళ్లి చూడం లే

  ఆలా రాత్రి అవగానే మను ఇంకా తన భార్య కల్సి మెల్లగా ధను వాలా ఇంటి కిడికి దెగార్కి వెళ్లి చూడటం మొదలుపెడతారు

  మను భార్య : వాలు ఇద్దరు అక్కడ ఉన్నారు పడింది చూడం వాలు ఇద్దరు ఎం చేస్తున్నారో

  ఆలా దొంగచాటు గ మను ఇంకా తన భార్య వింటున్నపుడు ధను భార్య ధను తో ఇలా అంటది

  ధను భార్య : నాకు ఎం అన్పిస్తుంది అంటే ఇక మనం ఒక పెద్ద ఇల్లు కొనుకోవాలి ఉరికి బైట అలాగే పట్నం కి డేగర్గ

  ధను : కొనుకుందాం లే న మహారాణి ముందు వేలు వెళ్లి ఆ కొబారి బొండాలు తీసుకోరా ఒకవేళ చూడం అంటావా మన్మ ఈరోజు ఎంత సంపాదించామో

  ధను భార్య సరేలెండి తీసుకొస్తాను

  అపుడే మను భార్య మంథా ఇలా అంటుండి

  Short moral stories in Telugu language

  మను భార్య : మీరు చూసారా దీని మన కొబారిబొండాలో బంగారు నానాయాలు ఉన్నాయి అదే కదా నేను అంకున్నాను. వీలు ఉరికార్ ఇంత ధనవంతులుగా ఎలా మారిపోయారు

  మను : ఆ అవును నిజమే,  మరి ఇవ్వని మనవే కదా నేను ఇపుడే వెళ్లి వాలా పని పడతాను

  అపుడు మను ధను దెగార్కి వెళ్లి ఇలా అంటదు

  మను : ధను పెద్ద మోసగాడా అయితే నువ్ ఇలానే నను మోసం చేసి ధనవంతుడు ఐఎండీ నువ్ పెద్ద మోసగాడివి

  ధను : నువ్వు అసలు ఎం మాట్లాడ్తునవవు నాకు ఎం అర్థ్మ్ ఆవాటేడు మను

  మను : నేను అంత చూసాను అబధం చేయాప్కు నే డబ్బు మొత్తం న సొంతం మోసగాడా!!

  ధను : చేత వాగుడు ఇంకా ఆపుతావా ఇక న ఇంట్లో నుంచి బైయటికి వెళ్లిపో నేను నే బోండాలని కొనుకున్నాను, ఇక వాటిలోపల ఎం ఉన్న సరే అది నాకే సొంతం

  మను : ఇది అంత మంచిది కాదు, ఆ బంగారు నాణ్యాలు అన్ని నాకు చెందినవి

  మను భార్య : మీరు దిగులు పడకండి మీరు మల్లి దేవుడ్ని వేసుకోండి ఆటను మీకు తప్పకుండ సహాయం చేస్తాడు

  ఆరోజు రాత్రి మను చాల భక్తి తో పూజ చేసాడు చాల సేపటి తర్వాత దేవుడు మల్లి ప్రత్యక్షం అయ్యాడు

  దేవుడు : ఎం ఐంది మను నేను ఎల్లపుడు ఇలా భూలోకానికి రాలేను ఈ లోకం లో చాల మంది ప్రజలు ఉంటారు వాళ్లకి న అవసరం ఉంది

  మను : భాగవంతుడా మీరు నాకు సహాయం చ్చేయండి ధను న బంగారు నాణ్యాలను దోచుకుంటూ ఒచ్చాడు

  Short moral stories in Telugu language

  దేవుడు : నాకు అది తెల్సు నేను అంత చూసాను, కానీ ఇందులో నేనేమి చేయలేను ఇదంతా నీకు ఉన్న బద్దకం వాళ్ళ జరిగింది, ఇక జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది , సరే లే నువ్ ఒక మంచి వ్యక్తి కాబటి నెం నీకు ఒక సహాయమ చేస్తాను కానీ నువ్ నాకు ఒక మాట ఇవ్వాలి, నువ్ ఇంకా చాల కస్టపడి పని చేయాలి

  మను : నేను మాట ఇస్తున్నాను

  దేవుడు : నువ్వు స్వయంగా నే చేతలను ఎక్కుతావా

  మను : ఆ తప్పకుండా నే అలాగే చేస్తాను కానీ నేను ఆ దొంగ ధను కి బుడ్డి చెప్పాలి అంకుంటున్నాను

  దేవుడు : నువ్ ఏమి బాధ పడకు తాను ఒక నమ్మకద్రోహి, తాను చేసిన తప్పుకి తప్పకుండ అనుభవిస్తాడు

  ఆరోజు రాత్రి ధను బైయటికి వోచి ఇలా అనుకుంటాడు

  ధను : ఇక మను నాకు తన బోండాలని అసలు అమ్మడు ఇక మితాడా నేను వాటిని దానిని దొంగతనం చేయాల్సిందే

  ఆలా ధను చెట్టు ఎక్కి బోండాలని దొంగలించి వాలా ఇంటికి తీస్కెళి పగలకొడతాడు అపుడు దాంట్లో నుంచి బంగారు నాణ్యాలకు బదులుగా తెలు బైటికి వస్తాయి

  అది చూసి ధను ఇంకా అతని భర్య బయపడి ఇంట్లో నుంచి పారిపోడానికి ప్రయత్నిస్తారు కానీ మను భాను ఇంటికి బైట నుంచి కీళ్లు వేస్తాడు

  అపుడు ధను మానుని చాల వేడుకున్నాడు నను కాపాడమని కానీ మను వాళ్లకి తగిన గుణ పాఠం చెప్పాలి అని అక్కడ నుంచి వెళ్పోయాడు

  దీని వాలా ధను ఇంకా అతని భార్య చాల మంచి గున్న పాటని నేర్చుకున్నారు ఇంకా తాను చేసిన తప్పుల్ని క్షమించ మని మానుని వేడుకొని తన దిగారు ఉన్న ధనాన్ని వాళ్లకి ఇచ్చేసారు

  ఇలా వాలు ఇద్దరు ఆ బంగారు నానాయాల్ని పంచుకున్నారు వాలా దెగర సరిపడదంతా డాబుల వచ్చాక వాలు ఆ నాణ్యాలని ఉరీమొత్తం కూడా పంచడం మొదలుపెట్టారు

  ఇలా ఇంకా ఆచెట్టు అఞ్ఞథా కలం దాంట్లో నుంచి నానాయాలు వస్తూనే ఉన్నాయి

  నీతి 

  ఒక మనిషి పైకి రవళి అంటే తాను ముందు తనకి ఉన్న బాధకాని వదిలేది చాల కష్టపడి పని చేయాలి. ఇంకా అలానే ఇతరులను మోసం చేయకూడదు 

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *