రామయ్య ఆవు | Simple Telugu stories for kids

రామయ్య ఆవు

Simple Telugu stories for kids: రామయ్య దగ్గర ఒక ఆవు వుండేది. అది దండిగా పాలు ఇచ్చేది. ఆవును ఎంతో శ్రద్ధగా మేత, కుడితి పెట్టి జాగ్ర త్తగా చూసుకునేవాడు.

అంతేగాక ఆవును దైవస్వరూపంగా భావించి ప్రతి శుక్రవారం దానికి స్నానం చేయించి, పసుపు కుంకుమ లతో పూజ చేసి, హరతి ఇచ్చేవాడు.

ఆవు కొన్నాళ్ళకు దూడను ఈనింది. రామయ్య | ఎంతగానో సంతోషించాడు. పాల దిగుబడి మరింతగా.. పెరిగింది. కానీ ఒకరోజు ఆ ఆవు తప్పిపోయింది. ఎంత వెతి కినా దొరకలేదు.

రామయ్య చాలా విచారించాడు. దూడ కూడా తల్లి కోసం దిగులుపడింది. నా దాంతో రామయ్య ఒక ఉపాయం ఆలోచించి ఆవు తప్పిపోయింది.

దాన్ని తెచ్చి ఇచ్చిన వాళ్లకు దూడను కూడా ఇచ్చేస్తాను” అని దండోరా వేయిం చాడు. దూడకోసం ఆశపడిన గోపన్న అనేవ్యక్తి తన కోట్టంలో కట్టేసుకున్న ఆ ఆవును తీసుకుని రామయ్య దగ్గరికి వచ్చాడు.

“ఆవును తెచ్చాను, దూడను కూడా ఇస్తే తీసుకుపో తాను” అన్నాడు. దూడను గుర్తుపట్టిన ఆవు గోపన్నను ఒక తన్ను తన్ని దూడ దగ్గరికి పరుగెత్తింది.

నడుము విరి గిన గోపన్న లబోదిబోమన్నాడు. రామయ్య తన ఆవు తనకు దక్కి నందుకు, దూడకు తల్లికి దొరికినందుకు సంతోషించారు.

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment