సోమయ్య మరియు అన్న పానం – ఒక అద్భుత కథనం

సోమయ్య మరియు అన్న పానం

Moral Stories For Kids: సాహిత్యంలో, కథానాయకులు మరియు అవాక్కులు మాత్రమే కథలను బృందంగా జారుతారు, కానీ అందరికీ మరియు అవాక్కులకు ఒక సూచన చేసే సామర్ధ్యం ఉండకుండా ఉండకూడదు. ఈ కథలో, ఒక పట్టాలో ఉన్న ‘సోమయ్య’ అని పిలుస్తున్న ఆదికవి సచ్చిదానంద వర్మ అనే వ్యక్తి వారికి ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైన కథనం విశేషాలను తెలియజేస్తుంది.

కథానాయకుడు ‘సోమయ్య’ను నిర్ధలను అనే శిష్యుడు వర్చారు. ఈ ప్రసంగంలో, సామ్యభావం మరియు నైతికత అందరికీ పరమాధార్మిక సత్యాన్ని చేపట్టదు.

కథానాయకుడు ‘సోమయ్య’ను నిర్ధలను అనే శిష్యుడు వర్చారు. ఆ సాధువు, ఒక దినం కథానాయకుడు సోమయ్యను భూమిలో ఉన్న గప్పవిర్దల గురించి కోపంగా అడగించాడు. అయితే, సోమయ్యను పానం చేయడంతో కథానాయకుడు ఆ కోపానికి ఒక వివాద సమాధానం కల్పించాడు.

కథానాయకుడు వారు ప్రత్యేక సామ్యం మరియు నైతికత ఉంటే, వివాదాలను చేపడుతుంది. ఆ సంధించిన కథానాయకుడు, సరేణికోపంతో వచ్చాడు.

అన్నం, స్రకృడ తప్పు కూరలు కూడా ఉన్నాయి. అందరూ సుప్తా భోజనం చేశారు. వారు ఎందరికీ పరమాధార్మిక గుణాలు ఉంచడం మరియు నైతిక వ్యవహారం అందరికీ కర్తవ్యం.

నీతి: ఈ కథనం వారికి నిజముగా సంగతిగా అందుకున్నది.

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment