జ్ఞానోదయం | Telugu story theater for kids

జ్ఞానోదయం

Telugu story theater for kids: కోశల రాజ్యంలోని ధనికుల్లో ప్రద్యుమ్నుడు ఒకడు. అతని కొడుకు కేశవుడు. కేవవుడు ఏది కోరితే అది పరిచారకులు అందిస్తుం టారు.

దేనికీ లోటు లేకుండా అందరూ అతడిని బాగా చూసుకుంటుంటారు. కేశ పుడు ఒకరోజు తమ చుట్టుపక్కల గ్రామాలు చూడాలనుకుంటాడు. తండ్రి వద్దని వారించాడు.

కానీ ప్రతిరోజూ ధని కులు, వారి వారి పిల్లలో ఆడటం, తిరగడం. తప్ప గ్రామీణప్రాంతాల్లోనివారు ఎలా ఉంటారో తెలియదు. వారిని చూడాలని కేశ వుడు గట్టిగా నిర్ణయించుకుంటాడు.

ఒకరోజు ఎవ్వరికీ చెప్పకుండా ఇంటి నుంచి బయలుదేరి అలా తిరుగుతూ ఒక గ్రామం చేరుకుంటాడు. అక్కడి పొలాలు, రైతులు, పనివాళ్లను చూసి ఆశ్చర్యమే స్తుంది.

నిత్యం పనిపాటలు చేస్తూనే ఉండడం అతన్ని ఎంతో ఆకట్టుకుంది. ఇలా ఉండగా అతనికి బాగా ఆకలి అనిపించింది. కాని తినడానికేమీ లేదు, చేతిలో చిల్లి గవ్వ యినా లేదు.

అలా పొలం గట్టుమీద కూర్చు న్నాడు. అంతలో కొందరు రైతులు భోజనాలకు. ఒక చెట్టు కింద చేరారు. వారి వద్దకు వెళ్లి తనకూ కొంత పెట్టమని అడిగారు.

మరో ఆలోచనలేకుండా దయతో వాళ్ల దగ్గరున్న దానిలో కొంత ఇచ్చారు. అది తీసుకుని కేశ వుదు మళ్లీ తాను దూరంగా వెళ్లాడు. సరిగ్గా అది తినే సమయానికి ఒక పిల్లవాడు వచ్చి ఆకలేస్తోంది తినడానికి పెట్ట మని అడిగాడు.

వాడు నిజం గానే ఆకలితో బాధపడుతు న్నాడని అనుకున్నాడు. తన వద్ద ఉన్నదానిలో కొంత పెడదామని అనుకున్నాడు. గాని తన ఆకలి తీర్చుకోవ డానికి మొత్తం తినేశాడు.

అతను తిన్న పాత్ర రైతు కు ఇవ్వబోయాడు. అందులో రాసినదాన్ని చది వాడు. ‘పేదవారిని నిర్లక్ష్యం చేసేవారికి తినే హక్కే లేదు.

అని ఉంది. కేశవుడు ఆశ్చర్యపోయాడు, సిగ్గుపడ్డాడు. అంతే పరుగున తన ఇంటికి వచ్చి ఎన్నో తినుబండారాలు, తన దుస్తులు తెచ్చి ఆ బీదపిల్లవానికి ఇచ్చేశాడు.

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment