యాభై రూపాయలు – నీతి కధనం | Moral Story

యాభై రూపాయలు

అనగనగా ఒక ఊరిలో రంగారావు అనే ఒక అసామి ఉండేవాడు. ఒక రోజు, బాగా జబ్బు చేసింది. తన కుమారుడు రాముని పిలిచి, “జీవితంలో ఎప్పుడూ అబద్ధం చెప్పనని నాకు ప్రమాణం చెయ్యి” అని అడిగాడు. అందుకు సరేనని చెప్పి, “తండ్రి, చేతిలో చెయ్యి. వేసి ప్రమాణం చేశాడు రాము.”

ఒక రోజు, రాము అడవికథమార్గాన పట్టణానికి వెళుతూండగా, దొపిడీ దొంగలు అతడిని చుట్టుముట్టారు. వారిలో ఒకడు అడిగాడు, “నీ దగ్గరేం ఉన్నాయి?” అని.

“నా. దగ్గర యాభై రూపాయలు ఉన్నాయి” అని చెప్పాడు రాము.

దొంగలు అతని జేబులు వెతికారు, కానీ ఏమీ దొరలేదు. వారికి ఆ యాభై రూపాయలు బహుమానం కూడా ఇవ్వబోయాడు. తన తండ్రి నిజం చెప్పమని ఎందుకు చెప్పాడో రాముకి అర్థం అయ్యింది.

నిజం చెప్పినవారికి అన్నిటా విజయం లభిస్తుంది.

నీతి: నిజాయితీకి ధైర్యం మరియు నిశ్చయము అత్యంత ముఖ్యం.

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment