కాకి అందం | Neethi Kathalu for Kids

కాకి అందం

Neethi Kathalu for Kids

ఓ అడవి పక్క పల్లెలో కాకి ఒకటి ఉండేది. అది అక్కడి మిగతా కాకులతో కలిసి అప్పుడప్పుడూ అడవి మొత్తం తిరిగొచ్చేది. ఒకసారి అడవిలోని కొలనులో హంసని చూసి… ‘తెల్లగా ఎంత అందంగా ఉందీ హంస.

దీనంత సంతోషంగా మరే పక్షీ ఉండదు. నేనూ ఉన్నాను ఎందుకు?!” అనుకునేది. ఓసారి హంస దగ్గర ఆ మాటే అంది. ‘నేనూ అలానే అనుకుని గర్వపడేదాన్ని.

కానీ చిలుకని చూశాక నా అభిప్రాయం తపుని కాకి అందం! 5५38 ఆకుపచ్చ రంగుల్లో ఎంత బావుంటుందో కదా చిలుక!’ అంది హంస. అప్పుడు కాకి చిలుక దగ్గరకు వెళ్లి… హంస అన్న మాటల్ని చెప్పింది.

“అవును హంస చెప్పి | నట్లూ నా రంగుల్ని చూసి ఎంతో సంతోషంగా ఉండేదాన్ని. కానీ నెమలిని చూశాక అందమంటే దానిదే అని పించింది. నాకు రెండు రంగులే ఉన్నాయి. నెమలికి ఎన్ని రంగులో…!” అంది చిలుక కాస్త అసూయగా.

వెంటనే నెమలిని కలిసి ఈ మాటలు చెప్పాలనుకుంది కాకి. అడవంతా తిరిగింది కానీ దానికి ఒక్క నెమలి కూడా కనిపించలేదు. ఒకసారి అది దగ్గరి ఊర్లోని జూలో నెమలిని చూసింది.

దానివద్దకెళ్లి ‘పక్షుల న్నింటిలో అందమంటే నీదే. మనుషులకీ నువ్వంటే ఎంతి ave!’ అంటూ పొగడ్తల్లో ముంచెత్తింది. కాకి చెప్పేదంతా విన్న నెమలి దీనంగా ముఖం పెటి ‘నా ‘అందంవలనే ఇక్కడ బందీ అయ్యాను.

అడవిలో ఉన్నంత వరకూ వేటగాళ్లకి భయ పడి దాక్కుంటూ తిరగాల్సి వచ్చింది. చివరికి వాళ్ల చేతికి చిక్కి ఈ జూలో పడాను. ఇక్కదికొచ్చాక కాకి కంటే స్వేచ్చా జీవి మరొకటి లేదు కదా!’ అనిపిస్తోంది.

ఇక్కడ దాదాపు అన్ని పక్షుల్నీ బందీలుగా పెట్టారు… ఒక్క మీ కాకుల్ని తప్ప, నేనే కాకినై ఉంటే నీలా స్వేచ్చగా తిరిగేదాన్ని కదా! అంది.

ఆ మాటలు విన్న కాకి అప్పటి నుంచీ మిగతా పక్షులతో పోల్పుకోకుండా హాయిగా జీవించడం మొదలుపెట్టింది.

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment