అన్న- తములు | A good moral story in Telugu

అన్న- తములు

విశ్వనాథపురంలో రామలక్ష్మణులనే అన్నదమ్ములు ఉండేవారు. చీ ఇద్దరూ అన్యోన్యంగా పెరిగారు. జం కు చాలా ప్రేమ. అన్నంటే తమ్ముడికి ఎంతో గౌరబేం. 

ఇద్దరి పెళ్లిళ్ణయ్యాయి. ఆ తర్వాత కొన్నాళ్ల శ్రకు వారి తల్లిదండ్రులు చని కూల రాముడికి ఇద్దరు పిల్లలు, లక్ష్మణుడికి పిల్లలు లేరు. 

రామలక్ష్మణుల భార్యలు తరచూ పోట్లాడుకునేవారు. దాంతో ఇష్టంలేకపోయినా తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో గ్లో రామలక్ష్మణులు విడి పోవాలని నిశ యించుకున్నా రు. 

వోరసత్వ 0గా వచ్చిన పదెకరాల పొలాన్ని చెరో అయిదేసీ ఎకరాల చొప్పున పంచుకున్నారు. కుటుంబాలు విడిపోయినా అన్నీ చు అం అన్నదమ్ముల మధ్య ప్రేమాను రాగాలు తగ్గలేదు. 

“నాకు వీల్లలు లేరునా భొర్యా నేనూ ఉన్నక దాంతో సర్దుకోగలం. లా అన్నయ్యకు? ఇద్దరు పిల్లలు. ఉన్న దాంతో బతకడం , అన్నీ కుటుంటానికే కష్టం… 

భావన లక్ష్మణుడికీ ఉందేది. అందుకనీ పంట చేతికొచ్చిన ప్రతిసారీ ఎవరూ లేని సమయంచూసి పది బస్తాల ధాన్యాన్లి అన్న ధాన్యపుకొట్టులో వేసేవాడు.

‘నా కొడుకులు ఏదో ఒకరోజు అందివస్తారు. తమ్ము డికి పిల్లలు లేరు. వాదికి వయసు పెరిగేకొద్దీ బతుకు భారకువుతంది అని ఆలోచించేవాడు రాముడు. 

అంతేకాదు, పంట చేతికి రాగానే తమ్ముడికి తెలియకుండా అతడి ధాన్యపురాశిలో పది బస్తాల ధాన్యాన్ని వేసేవాడు.

ఇలా ఒకరికి తెలియకుండా ఒకరు ఎదుటివారి ధాన్యపు కొట్టులో ధాన్యం వేయడం ఎన్నో పళ్లపాటు కొనసాగింది. 

అన్నదమ్ములిద్దరూ ఒకరి ధాన్యవుకొట్టులో మరొకరు ధాన్యం వేయడానికి వేళ్తూ ఎదురుపడ్దారు. కోన్నేళ్లుగా జరుగుతున్న 

ఈ విషయం ఇద్దరూ ) తెలుసుకొని ఆత గర్యపోయారు, ఎంతో ఆనందిం చారు. వారి “ప్రమానురాగాలకు ఊరంతా ముచ్చ! టపడద్నారు.

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment