తండ్రి కొడుకు | Telugu moral stories for kids

తండ్రి కొడుకు

moral stories in Telugu to read

ఓ యువకుడైన తండ్రి తన చిట్టిబాబును వొళ్ళో కూర్చో పెట్టుకుని ఆడిస్తున్నాడు, ఇంతలో ఎక్కడినుండో ఓ కాకివచ్చి

ఎదురింటి పెంకులపై వాలింది, బాబు తండ్రిని “నాన్నా అదేమిటి” ? అని అడిగాడు తండ్రి అది “కాకి” అని చెప్పాడు, కొడుకు

తండ్రిని మళ్ళీ అడిగాడు, నాన్నా “అదేమిటి? తండ్రి మళ్ళీ అడిగాడు – నాన్నా, అది ఏమిటి?తండ్రి మళ్లీ చెప్పాడు -అది కాకి,

కొడుకు పదేపదే అడగసాగాడు. అదేమిటి? అదేమిటి? అని. తండ్రి ఓపిగ్గా మళ్ళీమళ్ళీ అది కాకి అని బదులిస్తూ ఉండేవాడు.

కొన్నేళ్ళు గడిచాయి. బాబు పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు. తండ్రేమో ముసలివాడయ్యాడు.ఓ రోజు తండ్రికి చాపమీద కూర్చున్నాడు

ఎవరో అతని కొడుకును చూడాలని వచ్చినట్లుంది.తండ్రి కొడుకును అడిగాడు- యెవరు బాబు వచ్చింది? కొడుకు

వచ్చినతని పేరు చెప్పాడు. కొంతసేపటికి మరొకరు వచ్చారు. ఎవరు వచ్చారు? అని తండ్రి అడిగాడు.విసుగ్గా కొడుకు

బదులిచ్చాడు, మీరు ఓచోట ఊరకే పడివుండకూడదూ?పని పాట లేదు కాని, యెవరు వచ్చారు? ఎవరు పోయారు?

అంటూ దినమంతా వొకటే ఆరాలు తీస్తుంటారు?తండ్రి గట్టిగా నిట్టూర్చాడు. చేత్తో తలపట్టుకొన్నాడు.ఎంతో బాధతో

శేమెల్ల ల్లమెల్లగా కొడుకుతో ఇలా అన్నాడు- నేను నిన్ను ఓసారి అడిగితే ఇంతగా విరుచుకు పడుతున్నావే ?ఇదేమిటి?ఇదేమిటి?

అని నీవు వందలాదిసార్లు వేధించేవాడివే! నేను నిన్నెప్పుడైన కసురుకొన్నానా?నేను నీకు వోపిగ్గా బాబు అదికాకి అని

 చెప్పేవాడినిగా! తల్లితండ్రులను కసిరేవారు మంచివాళ్ళు కాదు సుమా[మిమ్మల్ని పెంచిపెద్ద చేయడంలో మీ అమ్మానాన్నలు

ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారో , మిమ్మల్ని ఎంతగా ప్రేమించారో, ఓసారి ఆలోచించండి.

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment