ఆశపోతు నక్క | Niti kathalu Telugu

ఆశపోతు నక్క

moral stories in Telugu to read

ఆనగనగా ఓ, అడవి.:ఆ అడవిలో నక్క. దాని జిత్తుల గురించి తెలిసిన జంతువులు దాని కంటబడకుండా అది అకులు అలములు తింటూ ఎలాగో బతకసాగింది.

ఓ రోజు నీరుంతో నడవలేక నడవలేక ఆహారం కోసం; వెతుకుతుండగా దానికి జక పిల్లి ఎదురై “ఎలాఉన్నావు పెద్దమ్మా!” అని’షలకరించింది. మీద జాలేసింది, 

“అలా అయితే నాతో రా పెద్దమ్మా, ఇక్కడికి దగ్గరలో ఓ ఇంట విందు జరుగుతోంది. ఎవరె.కంటా పడకుండా ఆ ఇంట్లో దూరి కావలసినంత తిని గుట్టు చవ్పుడు కాకుండా బయట పడదాం’”

రెండూ కలిసి విందు జరిగే ఇంటి కిటికీలోంచి నెమ్మదిగా.

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment