ఐకమత్యమే బలం | Moral Stories in Telugu

ఐకమత్యమే బలం

Moral Stories in Telugu

అడవిలో సింహం, చిరుతపులి ఉండేవి. సింహం బలమైనదే కాని పయన వన్లిన కారణంగా వేగంగా పరుగెర్హలీకపోయేది. దాంతో వేటా eo కష్టసయ్యది. బలంగా ఉండేది అయినా ७० చూసి భయపడేది, సింహంతో స్నేహం.

ఎందుకంటే సింహం మృగరాజు కదా! సింహంతో స్నేహంగా ఉంటే ఆపదలు రావని చిరుతప్తలి ఆలోచన ఒకసారి చాలా రోజులపాటు వాటికి ఆహారం దొరకలేదు. రెండూ.

ఆకలిలో నకనకలారురున్నాయి. ఒకరోజు అవి అడవిలో ఆకులు ७० ములు పిట్టను చూసాయి. “నేను జింకపిల్లను జాగ్రత్తగా ఒడి. మీరు దూరంగా ఉండ్‌ అది పారిపోకుండా చూడండి అని సింహంతో చెప్పింది చిరుత.

సింహం అలాగేనని దూరంగానే ఉండి పోయింది. చిరుత బలంగా ఒడిసి పట్టుకొని చంపేసింది. జంకపిల్ల మరీ చిన్నది ఒక్కరికి నరిపోయటట్లు ఉంది, కానీ చిరుతపులి, రెండు ఆకిగ్గా ఉన్నాయి.

అక్కడ, ‘మైదలైంది SEK “నేనీ Boo కాబట్టి నేనీ” చిరుత నేనీ తినాలి. నువ్వు ఎలాగూ బాగా పరగెక్రగలవ్తు కాబట్టి మరో జంతువును వేటాడి తిను” సింహం.

వాటి మాటామాటా పెరిగింది. పేంజాలు వినురుతూ రండూ పోట్లాక్రసాగాయి. ఉన్న నక్క ఈ దృశ్యాన్ని చూసింది. వెంటనే దానికో ఉపాయం తోచింది. అక్కే న అవకశం కోనం ఎదురు చూడసాగింది.

సింహం, చిరుత అలసిపోయి. కదలలేక అక్కడే వరిపోయాయి. నక్క అదే మంచి అదను అనకని పాద బాటు నుంచి వచ్చి జింకను లాక్కొని పోయింది. సింహం.

చిరుత చూస్తూ కూడా లీవలీకోయాయి. ఆ త ఎప్పటికో ఓపిక తె్సుకుని అనననరంగా పోట్లాడకుని న నా! జరుగుతుంది. కొంత నష్టం ఆరిగినా మనం కలిసే ఉండాలి.

కలహియ కుంటుంటే ఇలాగే నష్టపేరాం. కలిసి ఉంటే నుఖపడరాం. ఇంకెప్పుడూ పోట్లాడుకోకూడడు ” అనుకున్నాయి.

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment