వీరయ్య మరియు భీమయ్య – Moral Stories For Kids

వీరయ్య మరియు భీమయ్య – Moral Stories For Kids

ఒక రోజు, వ్యాపారి వీరయ్య బావిలో ఉండగానే, దగ్గరలో ఉన్న బానలో నీళ్లు తోడి చూస్తున్నాడు. అతనికి దిక్కుతోచడం లేదు. ఆలస్యం కాకుండా, అంగడికి కూడా వెళ్లడం లేదు. అటూ, ఇటూ, తిరుగుతున్నాడు.

వీరయ్య మాటిమాటికి బావిలోకి తొంగిచూస్తున్నాడు. అతనికి అందమైన పరిస్థితి లేదు, మరియు రోజులు కదలడం లేదు. వెళ్లడం కదలదు. ఆ సమయంలో, వీరయ్య ఆలోచిస్తున్నాడు, “ఇట్లా అయితే, ఎట్లా?” అని.

అంతలో, అటుగా వెళుతున్న భీమయ్య అనే కూలి పని చేసుకునే వ్యక్తిని పిలిచి “నీకు వందరూపాయలు ఇస్తాను: బావిలో నీళ్లు తోడి పక్కనే ఉన్న బానలో పోస్తావా?” అని అడిగాడు.

భీమయ్య సరేనని, బావిలో నీళ్లు చేదతో తోడి పక్కనే ఉన్న పెద్దబానలో పోయడం ప్రారంభించాడు. ఎంతసేపు, నీళ్లు తోడిపోసినా – బాన నిండటం లేదు.

ఆలస్యం లేదా ఆలోచన లేదు. చిల్లులో నుండి నీళ్లు తోటలో చెట్లకు వెళ్లిపోతున్నాయి. దాంతో భీమయ్యకు కోపం వచ్చి “చిల్లు పడిన బాన నింపమంటున్నావు. నీకు నేను వెర్రివాడిలా కనబడుతున్నానా?” అని తిట్టి పనివదిలేసి వెళ్లిపోయాడు.

ఈసారి వీరయ్య రామయ్య అనే మరో వక్రిని పిలిచి బావిలో నీళ్లు తోడి బానలో పోస్తే “వందరూపాయలు” ఇస్తానన్నాడు. రామయ్య నీళ్లు తోడి జానలో పోయసాగాడు.

ఎన్ని నీళ్లు పోసిన బాన నిండటం లేదు. ఏమైంది అని పరిశీలించి చూడగా బానకు పెద్ద పెద్ద చిల్లులు ఉన్నాయి. చిల్లులో నుండి నీళ్లు తోటలో చెట్లకు వెళ్లిపోతున్నాయి. దాంతో భీమయ్యకు కోపం వచ్చి “చిల్లు పడిన బాన నింపమంటున్నావు. నీకు నేను వెర్రివాడిలా కనబడుతున్నానా?” అని తిట్టి పనివదిలేసి వెళ్లిపోయాడు.

ఇక ముగింపువరకు, బావిలో నీళ్లు పోసిపోతే, రామయ్య మరియు వీరయ్య ఆ వక్రికి ఒక ప్రతిష్ఠను సంపాదించారు. ఈ కథనం నిజంగా మానవ సహనాశీలతను మరియు స్నేహంను గురించి సూచిస్తుంది.

Also read More Stories Neethi Kathalu

Also Read More Akbar & Birbal Stories

Also Read More Podupu Kathalu

Also read More Tenali Ramakrishna Stories

Leave a Comment